Productes ecoetiquetats al Saló Internacional de la Construcció, CONSTRUMAT 2013

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a la Fira Construmat. Els fabricants i distribuïdors que s’informaven a l’estand del departament volien conèixer els productes certificats i els criteris que s’apliquen en tots dos casos.

Actualment 31 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com aixetes i inodors, primeres matèries i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, primeres matèries i productes de cautxú reciclat, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat i aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.

Pel que fa a la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Des de l’any 2001 Construmat té en la construcció sostenible un dels seus principals vectors. En aquesta edició la sostenibilitat s’ha convertit en un dels tres eixos principals sobre els que es fonamenta el Saló, fet que representa una bona oportunitat per als productes ecoetiquetats.

Productes ecològics a CONSTRUMAT

Més de 1.300 empreses van mostrar els seus productes i 128.000 professionals de 58 països van visitar la fira Construmat del 16 al 21 de maig. Aquesta fira, adreçada principalment per a professionals va disposar durant aquesta edició, d’un dia obert per als visitants no professionals.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va disposar d’un estand on es van promocionar els productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Actualment 36 empreses disposen de productes de la construcció certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental: productes i sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua, com aixetes i inodors, primeres matèries i productes de plàstic reciclat, pantalles acústiques per al trànsit, productes de fusta, primeres matèries i productes de cautxú reciclat, primeres matèries i productes d’àrid reciclat, productes prefabricats de formigó amb material reciclat i aïllants acústics i tèrmics amb material reciclat.

Pel que fa a la Etiqueta ecològica de la Unió Europea, hi ha 9 empreses de pintures i vernissos i una empresa de rajoles rígides.

Un gran nombre de fabricants i distribuïdors van visitar l’estand per conèixer els productes certificats i els criteris que s’apliquen a les etiquetes ecològiques. De l’odre de 260 persones es van interessar en el catàleg de productes certificats amb el Distintiu de garantia de qualitat ambiental i la Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

En el context econòmic actual, el sector de la construcció es centra en les rehabilitacions i la sostenibilitat, fet que representa una oportunitat per als productes ecològics.

Idees per a un futur més sostenible

En el marc de la Fira Construmat Sostenible, aquesta setmana ha tingut lloc el fòrum Idees per a un futur més sostenible. Aquesta jornada s’ha impulsat amb l’objectiu d’assentar les bases universals de la sostenibilitat, a través de la reflexió d’experts de diferents àrees professionals. A les jornades hi va participar el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat del departament, Josep Enric Llebot. En la seva intervenció apunta solucions per poder compatibilitzar el creixement i el desenvolupament econòmic amb la sostenibilitat i el medi ambient:

“La gènesi del concepte de sostenibilitat arrenca durant la segona meitat del segle XX amb la publicació de Silent Spring per Rachel Carson, l’any 1962, advertint que el creixement demogràfic desmesurat, la industrialització, la contaminació, la producció d’aliments i l’explotació de recursos naturals podia sobrepassar la capacitat de la Terra. Des d’aleshores s’han desenvolupat i es desenvolupen plans per a gestionar de la forma més equilibrada possible, el creixement, el desenvolupament econòmic i social en harmonia amb el medi ambient.

Fruit d’aquests plans ara sabem que hi ha solucions per fer les coses millor en molts àmbits, posant especial atenció en nous plantejaments pel que fa a l’urbanisme i l’edificació i, per tant, en la discussió de la integració dels factors vinculats a la sostenibilitat en la planificació urbana i territorial, en la construcció i l’edificació.

L’administració catalana s’ha dotat de documents estratègics on s’assenyalen accions que van en aquesta direcció com promoure la consolidació d’un model territorial que reforci els nodes urbans i que minimitzi el consum de sòl; la priorització de la regeneració de sòl urbans residencials i industrials, la rehabilitació d’habitatges i edificis amb criteris de sostenibilitat o l’impuls de la innovació tecnològica i la implantació de nous sistemes constructius.

Aquestes i altres línies estratègiques han d’acostar-nos a una societat més sostenible que comportarà una major qualitat de vida present i futura per als ciutadans”.

El Departament a Construmat: la fotocatàlisi

Aquesta setmana s’està celebrant a Barcelona la Fira Construmat on el Department de Territori i Sostenibilitat hi està present amb amb un estand que mostra les actuacions i projectes tant del Departament com de les seves empreses i organismes. A banda de l’estand, el conseller, Lluís Recoder; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, han participat de diverses maneres a Construmat. Carles Sala, dimarts, va impartir la ponència “Ciudades contaminadas, medidas adoptadas. Soluciones previstas” on destacava l’ús de la fotocatàlisi en els materials de construcció com a una solució per lluitar contra la contaminació i reduir els nivells de NOX, SOx i d’altres contaminants, que en moltes ciutats catalanes superen els nivells límit aconsellats. L’avenç i l’aplicació de la fotocatàlisi per reduir la contaminació atmosfèrica en el sector de la construcció d’edificis d’habitatges a les ciutats,  tant d’obra nova com de rehabilitació pot ser un dels eixos innovadors de treball d’aquest Govern en el compromís amb la sostenibilitat, qualitat i millora del medi ambient.

Què és la fotocatàlisi?

La fotocatàlisi parteix del principi natural de descontaminació del medi mitjançant el procés de la fotosíntesi dels vegetals i l’arbrat. Asimil·lant aquest principi, la fotocatàlisi és un procés o reacció fotoquímica en el què la incidència de la radiació ultraviolada sobre un material semiconductor, produeix i accelera la velocitat de descomposició dels principals contaminants de les ciutats: NOx (òxid de nitrogen), SOx (òxid sulfurós), i d’altres gasos nocius per a la salut humana, en subproductes molt més innocus.

Ús de la fotocatàlisi en la construcció

Els materials de la construcció tractats amb fotocatàlisi s’empren a l’edificació en solucions com: pintures exteriors, impermeabilització de cobertes, recobriments sobre suport ceràmic, etc. amb l’ànim d’implantar el concepte d’illa fotocatalítica, dins de les concentracions urbanes contaminades.

L’impuls del Departament

La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha impulsat el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de Catalunya, i participa en el Pla d’eixos estratègics d’innovació i recerca del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat, entre d’altres, d’impulsar: la innovació tecnològica, la qualitat, la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi energètic i econòmic, el comfort i la prefabricació i fabricació de productes i sistemes innovadors de la construcció .

Així mateix des del Departament s’ha impulsat, a través del Decret d’ecoeficiència, la creació i utilització d’ecoetiquetes per a materials de la construcció, tant de tipus III (DAPc – Declaracions Ambientals de Productes de la Construcció) com de tipus I (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental), altrament, s’estan realitzant diferents proves pilot en promocions d’habitatge públic, en les que s’han emprat materials innovadors en l’envolupant tèrmica i instal·lacions, i de les què una representació significativa s’han monitoritzat amb la finalitat d’esbrinar les reduccions d’emissions de GEI (gasos d’efecte hivernacle) i d’estalvi energètic que les seves aplicacions estalvien.