El Consell de Protecció de la Natura col·laborarà en l’elaboració de l’Estratègia Catalana de Biodiversitat i la Llei del Territori

 

consellnaturaEl Consell de Protecció de la Natura és l’òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura i del paisatge des de fa 30 anys.  En la primera reunió del plenari des de la seva adscripció al Departament de Territori i Sostenibilitat el Consell ha acordat l’aprovació inicial dels dictàmens emesos al llarg del 2016, referits a: la modificació de la ZEPA “Capçaleres del Ter i del Freser”; l’informe ambiental estratègic del catàleg de masies de Santa Maria de Miralles; la pista de Sant Marçal del Parc Natural del Montseny; el Pla rector d’us i gestió de les illes Medes; i l’ordre de modificació de la regulació dels instruments d’ordenació forestal.

També s’ha aprovat el Pla de treball 2017-2018 que inclou temes com la col·laboració en el procés d’elaboració de l’Estratègia Catalana de Biodiversitat i de la Llei del Territori, especialment pel que fa al sòl no urbanitzable. Finalment s’ha acordat atendre la proposta del Síndic de Greuges per tal d’obrir un debat, en seu parlamentària, sobre la protecció real dels espais naturals per mitjà de la normativa vigent.

Funcions del Consell

El Consell de Protecció de la Natura està format per un màxim de 21 membres, que nomena el President de la Generalitat, a proposta d’entitats científiques, d’organitzacions agràries i d’agrupacions de municipis. Els membres són persones de competència reconeguda en les disciplines que incideixen en el coneixement, l’estudi, la protecció i la gestió del medi ambient. El president de la Generalitat també nomena el president del Consell, que actualment és el Dr. Joandomènec Ros.

Les principals funcions del Consell són:

  • Emetre informes i dictàmens a requeriment del Parlament i de les administracions competents,  i també els informes que estableix la Llei d’espais naturals.
  • Prestar assessorament científic als òrgans gestors dels parcs naturals.
  • Proposar modificacions al Pla d’espais naturals (PEIN), declaracions de nous parcs naturals i, en general, proposar les actuacions necessàries per al millor compliment dels objectius de la Llei d’espais naturals.

Des de l’any 1990, any que va començar a funcionar, ha elaborat més de 200 informes i mocions sobre les diverses matèries relatives a la conservació de la natura i a la protecció del paisatge, i ha estat consultat pel Parlament de Catalunya, pel President de la Generalitat i per altres membres del Govern en relació a aquests temes.