El Parlament europeu aprova nous llindars de contaminació d’emissions atmosfèriques

El Parlament Europeu va votar el passat 28 d’Octubre els nous límits màxims nacionals d’emissions dels principals contaminants atmosfèrics per a l’any 2030, amb una etapa intermèdia i obligatòria l’any 2025. D’aquesta manera, va donar llum verda a la proposta de revisió de la Directiva 2003/35/EC, coneguda com “NECD”, que fixa els sostres nacionals d’emissions.

La directiva fixa els topalls màxims de concentració de contaminants que es poden emetre a l’atmosfera, amb uns objectius vinculants tant pel 2025 com pel 2030. Per al 2030, els objectius són coherents amb les propostes de la Comissió Europea, però menys ambiciosos del que volia la Comissió de Medi Ambient del Parlament.

Els eurodiputats estan a favor dels nous límits màxims de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NOx), components orgànics no metànics (COVNM),  metà (CH4), amoníac (NH3), i partícules fines (PM 2,5) que s’han d’assolir d’aquí al 2020 i al 2030, com proposava la Comissió. El Parlament Europeu ha inclòs l’amoníac i metà, dos contaminants d’origen agrícola, però deixa fora el metà entèric (emès pels remugants).

Read More »

Els reptes de la distribució urbana de mercaderies

La jornada de l’ICIL sobre distribució urbana i darrera milla, celebrada a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, representava una oportunitat clau per tractar sobre la problemàtica en la distribució urbana de mercaderies i en la valoració d’estratègies que millorin el procés, amb les aportacions de diferents professionals de la logística.

Inicialment es van identificar els problemes, els quals s’agrupen en tres grans blocs: dificultat d’accés i en la càrrega/descàrrega als nuclis urbans; sostenibilitat dels vehicles de repartiment, amb la contaminació de l’aire i acústica corresponent; i els problemes de les empreses en el flux logístic, com són els segons intents d’entrega i la gestió de la logística inversa, que impacten en la seva rendibilitat. Aquest darrer problema s’ha vist agreujat amb l’augment cada vegada major que està experimentant el canal B2C (business to customer).

Davant aquest problemàtica és necessari identificar diferents propostes per optimitzar el procés. La implantació d’alguna d’aquestes alternatives dependrà directament de les mateixes empreses de la cadena logística i per a altres propostes la responsabilitat serà de l’Administració. En tot cas, la millora de la distribució urbana seria resultat d’una suma de petites solucions.

Entre les propostes de millora que es van comentar està l’ús de microplataformes (encara que es genera una feina extra de reclassificació i, a més, la responsabilitat sobre l’entrega es pot veure afectada), la utilització de drop-points i punts de conveniència, les entregues nocturnes o en hores vall de circulació, la utilització de noves tecnologies, la implantació de mesures per assegurar l’èxit en la primera entrega o utilitzar l’economia col·laborativa com el crowdshipping, on s’aprofita el viatge d’altres usuaris perquè portin els paquets.

D’altra banda, l’Administració podria facilitar la distribució urbana amb una harmonització de la normativa, tant d’horaris com de pesos i dimensions, encara que s’ha de tenir en compte que la competència normativa és de cada municipi, la implantació d’un peatge d’accés al centre dels nuclis urbans, la introducció de mesures de restricció a la circulació que farien reduir el número de vehicles o la introducció de carrils multiús per facilitar la càrrega i descàrrega a determinades hores.

Josep Maria Fortuny

Subdirecció general d’Ordenació i Inspecció

Territori i Sostenibilitat reforçarà el Comitè de Serveis Multimodals per promoure el transport ferroviari de mercaderies amb Europa

 • La mesura s’ha anunciat en el marc de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani que ha acollit la seu del Departament

 • És la principal acció que es deriva del projecte europeu iFreightMED, liderat per TES amb la participació d’FGC, CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona

 • S’incorpora al Comitè el Departament d’Empresa i Ocupació en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà una nova etapa del Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya, nascut en el si del projecte europeu iFreightMED i que té com a objectiu principal potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa. Així, aquest comitè tindrà continuïtat un cop finalitzi el projecte europeu el mes que ve, i es reforçarà amb la incorporació del Departament d’Empresa i Ocupació, clústers empresarials i altres actors rellevants del sector del transport i la logística.

Aquesta actuació ha estat anunciada pel Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard, Font, en el decurs de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani, celebrada recentment a la seu del Departament, i que ha servit de presentació de resultats del projecte europeu.

Liderat per Territori i Sostenibilitat, el projecte iFreightMED es va engegar el 2013 per a desenvolupar nous serveis de transport multimodal de mercaderies que promoguin el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a portes sud d’Europa, donin noves opcions més competitives i sostenibles de transport a les empreses catalanes i afavoreixin les exportacions.

El Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya és un dels principals instruments per assolir aquests objectius, el qual, en el marc dels òrgans de planificació i regulació dels corredors europeus de mercaderies previstos, faciliti la integració de les necessitats operatives i de mercat del transport i la logística, des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors i empreses de transport multimodal de Catalunya, entre altres. Aquesta actuació està, a més a més, alineada amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, dins del seu programa d’impuls a les indústries de la mobilitat sostenible.

Catàleg de serveis del Comitè

El Comitè de Serveis Multimodals s’ha concebut com una eina per a facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya mitjançant la gestió eficient dels serveis, de la promoció de solucions pràctiques a les limitacions operatives existents, de la generació de coneixement sobre el funcionament del mercat logístic multimodal i del suport als nous serveis comercials que s’implementin.

Així, en la seva nota etapa, el Comitè prestarà suport directe i indirecte a la maduració de nous serveis multimodals, com a facilitador neutral d’instruments com:

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
 • Anàlisi de nous socis potencials per a projectes pilots.
 • Suport promocional al llançament comercial de nous serveis.
 • Cooperació internacional per a la interlocució amb les autoritats públiques i agents concernits.
 • Participació en fires, congressos i conferències tant d’àmbit local com internacional.

Per a més informació sobre el projecte iFreightMed podeu consultar l’anterior post.

Què és l’iFreightMED?

El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

El projecte iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.

El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat a tres línies d’actuació: l’establiment de les bases del Comitè, l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i la redacció d’unes mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.

Projectes pilot sectorials

En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu la realització de diferents estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.

L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.

Mesures d’acompanyament

Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.

El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.

Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, es pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:

 • Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 • Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 • Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 • Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 • Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani

Al tren!, nova bibliografia temàtica

Impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura s’acaba de publicar una nova bibliografia sobre l’àmbit temàtic del ferrocarril. Aquesta bibliografia inclou un extens llistat de llibres, de coneixements i de ficció, per a adults i per a infants, una tria de pel·lícules i un ventall significatiu de recursos digitals. En la tria han participat Fernando del Moral, del Centre de documentació del Museu del Ferrocarril; Laia Balaguer i Imma Rossell, de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, i Glòria Massana, del grup de treball “Biblioteques i cinema” del COBDC. Per part de Territori i Sostenibilitat, tenint en compte que la temàtica és de la seva competència, Gemma Serra i Blanca Adroer, de la Biblioteca del Departament hi han col·laborat extensament. Han estat 3 mesos intensos de feina però el resultat val la pena. Us convidem a consultar-la!

Aquesta bibliografia forma part d’una sèrie sobre la tradició industrial a Catalunya.

Un parc de vehicles totalment elèctric reduiria el soroll de les ciutats un 80%

Tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental van aprofitar la celebració de la I Mostra de Vehicles Elèctrics a Santa Perpètua de Mogoda, coincidint amb el primer aniversari del Centre de Recursos del Vehicle Elèctric (CREVE) per realitzar una prova de sonometria, anomenada “Silenci, es roda!”. Un total de quinze empreses van posar els seus vehicles a disposició de la ciutadania per provar-los i poder comprovar els avantatges de conduir-los. Abans de l’inici de la mostra, es va realitzar una concentració i circulació de vehicles elèctrics per una sèrie de carrers del municipi amb l’objectiu de realitzar mesuraments de soroll  i contrastar-los amb la situació real quan hi circulen vehicles de combustió.

La prova va demostrar que amb la circulació només de vehicles elèctrics es produeix una disminució del soroll respecte vehicles tèrmics de 8 dB(A). Aquesta minva equivaldria a reduir en quasi un 80% el número de vehicles que circulen actualment pel carrer, és a dir, el soroll que rebríem amb un parc de vehicles totalment elèctric seria el que tindríem si circulessin pel carrer només 2 de cada 10 vehicles tèrmics.

Aquí podeu consultar l’informe complet.

Calidad Pascual aposta per la mobilitat sostenible

L’empresa Calidad Pascual ha organitzat aquesta setmana passada una jornada a la seva fàbrica de llet a Gurb (Osona) per explicar el procés desenvolupat en aquesta planta i la seva forta aposta per una mobilitat més sostenible. Van estar convidats l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat, a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La fàbrica de Gurb està equipada amb tecnologia avançada per envasar llet uperitzada en ampolla de plàstic biodegradable i produeix uns 400.000 litres de llet diaris de 120 granges catalanes. El producte es distribueix a Catalunya, València, les Balears i l’Aragó. Entre la  fàbrica de Gurb, la delegació comercial de Barcelona i el servei agropecuari hi treballen més de 200 persones.

Dins de la gestió responsable de la companyia, Calidad Pascual treballa per aconseguir la màxima qualitat dels seus productes passant per una millor gestió ambiental de la flota i de tota la logística de distribució pel territori. Disminuint l’impacte ambiental del transport de productes volen millorar la qualitat de l’aire que respiren els ciutadans.

La Direcció General de Qualitat Ambiental té a la disposició de les empreses diverses eines de millora ambiental de la mobilitat, recopilades al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. Calidad Pascual està aprofitant els criteris de compra verda de vehicles recollits a la nostra guia: està renovant la seva flota, incorporant vehicles de baixes emissions i diversificant en combustibles. El 2011 ja va presentar la seva flota de vehicles comercials sostenibles de Barcelona formada per 76 cotxes híbrids. El proper mes de setembre, després de poc més de 3 anys, haurà tornat a renovar la flota que circula per Catalunya incorporant vehicles elèctrics per a la distribució capil·lar i camions de gas per a la distribució de grans volums des de la fàbrica de Gurb. El seu objectiu és demanar el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a aquesta flota que opera a Catalunya.

Les mesures de l’administració i les iniciatives empresarials com aquesta de millora de l’impacte de la mobilitat contribueixen a la millora de l’aire que respirem tots els ciutadans.

Els avantatges de passar-se al GLP

El GLP (Gas Liquat del Petroli) és un combustible alternatiu per a l’automoció. Tot i que es comercialitza de forma líquida, molts cops sota la denominació d’AutoGas, està composat, entre altres gasos, de butà i propà i s’obté a través del gas natural. L’avantatge d’utilitzar aquest combustible és doble: comporta un benefici ambiental i també un estalvi econòmic.

Els automòbils amb GLP redueixen notablement les partícules a l’atmosfera i disminueixen prop d’un 80% les emissions d’òxids de nitrogen respecte un dièsel, un factor important si es té en compte que aquests dos contaminants són els que presenten més problemes en les àrees de més trànsit rodat, com per exemple l’àrea metropolitana de Barcelona. Si bé és cert que la solució a la contaminació atmosfèrica provinent dels automòbils a les ciutats passaria pel canvi als cotxes elèctrics i híbrids, una millora intermèdia és el GLP. I és que qualsevol vehicle amb motorització de gasolina d’una antiguitat inferior a 10 anys es pot convertir a bifuel (GLP/gasolina) amb una senzilla intervenció al taller.

El factor econòmic també és important. El preu del GLP d’automoció es situa entre el 30% i el 50% del preu de la benzina i el dièsel. Actualment, a Barcelona, costa uns 0,67 €/l. A més, els vehicles amb aquest combustible gaudeixen dels descomptes del 30% als peatges de l’EcoViaT. La transformació d’un turisme benzina convencional a GLP està sobre el ventall de 1.500 € a 2.000 € més IVA. La majoria de marques comercialitzen models de vehicles que surten de fàbrica a punt per utilitzar aquest combustible.

L’últim dels models a sortir al mercat ha estat el Citroën Elysée, que, a més, ha aconseguit l’homologació per al servei de taxi. Aquesta és una nova oportunitat per millorar la flota de taxis que circula pel territori i, en concret, per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on l’Institut Metropolità del Taxi ja disposa d’una flota de baixes emissions amb el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a flotes respectuoses amb el medi ambient.

Des de la Direcció General de Qualitat Ambiental es fomenta la diversificació energètica en el sector del transport. En aquest marc, té en vigor un conveni amb Repsol per fomentar l’ús del GLP com a carburant dels vehicles a Catalunya. Una de les mesures d’aquest conveni és el foment de la implantació d’estacions de recàrrega. Actualment n’hi ha 62 a tot Catalunya, principalment de Repsol (58,8%), però també de Meroil (14,7%) i Petrocat (8,8%).

La previsió de la contaminació: Base per a les eines d’una smart region

El concepte smart, aplicat a ciutats o regions,  es  relaciona amb l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per millorar la gestió dels serveis públics i aportar solucions a necessitats dels ciutadans, a més de contribuir a un desenvolupament més sostenible.

En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha implementat aquests dos darrers anys tres models de predicció de la contaminació atmosfèrica: un d’ells, de visió general de tot Catalunya, i els altres dos, de molt alta precisió, que ens permeten avaluar la Regió Metropolitana de Barcelona i el Camp de Tarragona. El primer d’aquests models específics inclou 40 municipis on hi conviuen 4,5 milions d’habitants, els principals pols logístics de Catalunya, el port i l’aeroport, les principals infraestructures viàries d’accés de mercaderies i persones de Catalunya, i importants nuclis industrials i de generació energètica, sense oblidar l’elevat volum de trànsit urbà. En el segon model, es preveu la contaminació del primer pol industrial químic i petroquímic del Sud de la Mediterrània.

Aquests models configuren la base per a l’elaboració diària del butlletí de pronòstic de qualitat de l’aire a tot el territori. Es tracta del CALIOPE, del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación, l’ARAMIS, del Grup de Recerca i Modelització Atmosfèrica Meso i Microescalar del Departament d’Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona, i el SIAM, desenvolupat per l’empresa METEOSIM.

La informació que s’obté d’aquest models serveix per nodrir altres sistemes que cerquen, per una banda, apropar la informació al ciutadà perquè pugui prendre decisions sobre aspectes que afecten la salut, i per l’altra, facilitar la presa de decisions als gestors públics.

Com gestiona aquesta informació la Generalitat?

Quan es preveu que la qualitat de l’aire superarà els límits legalment establerts per a la protecció de la salut, la Direcció General de Qualitat Ambiental activa una sèrie de mesures:

 • Gestió de la velocitat dinàmica: s’informa el Servei Català de Trànsit, (SCT) que estableix el límit màxim de velocitat, que no pot superar els 90km/h en les vies dotades de sistema de velocitat variable, informant que la limitació és per motius ambientals, llevat que ja sigui inferior per altres raons. En la resta de vies recomanarà circular, com a màxim, a aquesta velocitat.
 • Activació de protocols d’actuacions en el sector industrial i energètic: S’insta a les cimenteres i les tèrmiques que incorporin una sèrie d’accions durant la declaració de l’episodi ambiental dins del règim d’operació de la fàbrica. En cas de preveure una superació del llindar d’alerta per ozó troposfèric al Camp de Tarragona, les empreses del sector químic també posen en marxa accions preventives per reduir els nivells de contaminants.
 • Avisos informatius: A través del Centre d’Informació del Transport Metropolità (TransMet) i d’Infotrànsit s’informa els ciutadans. Si es preveu una superació del llindar d’informació o d’alerta per ozó troposfèric, s’envien preavisos a diversos organismes relacionats amb la gestió de la salut, emergències i comunicació, perquè la informació arribi amb la màxima celeritat a les persones vulnerables.

Com poden aprofitar aquesta informació els ciutadans?

La Generalitat llançarà en els propers mesos un aplicatiu mòbil per consultar la informació sobre contaminació atmosfèrica de manera georeferenciada. Oferirà les dades mesurades a la xarxa d’estacions i mostrarà el pronòstic de la qualitat de l’aire a cada zona. A més, donarà informació d’interès per als ciutadans, com ara rutes per fer esport en zones de baixa contaminació, recomanacions sobre les franges horàries per fer activitats esportives a l’aire lliure, nivells de contaminants allà on ens movem i la previsió.

Continguts útils per als municipis i d’altres gestors

Les dades que proporcionen els models de la qualitat de l’aire es fan arribar als municipis per tal que puguin exercir les mesures que creguin adients per evitar emissions i contribuir a millorar la qualitat de l’aire durant els dies en què es prevegi que aquesta sigui pobra.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant amb els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per consensuar mesures que permetin avançar cap a la millora de la qualitat de l’aire a les ciutats de la Regió Metropolitana de Barcelona, i posin noves eines d’informació a l’abast dels ciutadans.  Una de les mesures que s’ha proposat, i ja s’ha provat amb èxit en altres indrets, és la implementació de panells informatius on es mostra la informació sobre qualitat de l’aire del municipi, així com altra informació associada. Per exemple, si s’ha declarat un episodi ambiental i quines mesures pal·liatives es recomanen.

Noves eines per millorar l’eficiència de la informació sobre contaminació

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat participa en projectes tecnològics internacionals com APPRAISAL, CITI-SENSE i INFOAIR de desenvolupament d’eines integradores per  creuar informacions i facilitar la presa de decisions sobre la gestió de la qualitat de l’aire.