Expliquem als professionals les estratègies i eines per millorar la qualitat de l’aire

l’Escola de Formació del Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha ofert el curs Prevenció i vigilància de la qualitat de l’aire: Estratègies i Eines.

Aquest programa, de tres sessions, ha nascut de la necessitat de sensibilitzar els professionals que gestionen i prenen decisions en àrees que tenen un impacte directe en la qualitat de l’aire i que, al seu torn, han de promoure la sensibilització de la ciutadania en aquest àmbit. També se’ls ha ofert eines pràctiques de suport per aplicar mesures per reduir la contaminació atmosfèrica.

Per començar, s’ha exposat la feina que s’impulsa des del Govern en el marc del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire i s’han detallat els efectes sobre la salut de la població que comporta una qualitat de l’aire insuficient, en base a diferents estudis. Per millorar-la, s’han explicat diferents mesures pràctiques adreçades a la gestió de les accions a la via pública. Un clar exemple és el de les petites obres, un camp en el que encara manca força sensibilització dels treballadors a l’hora de reduir l’impacte atmosfèric que provoca la seva activitat.

Un altre aspecte en el que s’ha incidit és la mobilitat. S’han mostrat diverses experiències a nivell de mobilitat i planificació urbana enfocades a un transport de persones racionalitzat i amb menor impacte ambiental. També s’ha explicat el marc normatiu general i específic del control de les emissions industrials. S’han mostrat els sistemes de vigilància i seguiment d’aquestes emissions a Catalunya.

Finalment, s’ha explicat la dinàmica que s’aplica en el cas de declaració d’episodis ambientals de contaminació: com es fa la vigilància i la modelització, quins paràmetres es tenen en compte, com funcionen les alertes a la població i quines accions es demanen, o quines experiències de declaracions d’episodis hi ha hagut a casa nostra i a d’altres ciutats europees.
Els 25 assistents van ser principalment tècnics de medi ambient d’ens locals, a més de professionals i estudiants interessats a introduir-se en la matèria de la qualitat de l’aire.

Smart city en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica

Quines connotacions té l’Smart City en relació a la millora de la qualitat de l’aire?

Aquesta setmana s’ha dut a terme l’Smart City Expo World Congres a la Fira de Barcelona. La Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) hi ha participat per explicar i fer pedagogia sobre la casuística entre mobilitat elèctrica i “aire més net”, una de les mesures clau del Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire-Horitzó 2020.

El concepte d’SMART CITY està íntimament relacionat amb la qualitat de l’aire i qualitat de vida a les ciutats en un futur. Les “ciutats intel·ligents” apostaran per ciutats netes i saludables, utilitzant  noves tecnologies i optimitzant recursos energètics per garantir un ambient més respirable.

La mobilitat rodada dins les ciutats provoca el 80% de la contaminació en forma d’òxids de nitrogen i el 40% en forma de partícules en suspensió; que són els principals contaminants de les àrees urbanes. Canviant la manera com ens desplacem i utilitzant vehicles més nets aconseguirem ‘descontaminar’ les àrees urbanes.

La gestió de la mobilitat en funció de la contaminació juntament amb una flota de vehicles més nets basats en la mobilitat elèctrica són dues grans apostes ‘Smart’ per encaminar-nos cap a les ciutats del futur, on la qualitat de l’aire no sigui un problema sinó una solució.

En aquest sentit, gran part de les mesures del PAMQA – Horitzó 2020 poden expressar l’essència de les ciutats intel·ligents del present i del futur: major ús del transport públic, fomentar vehicles més nets, afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta en la mobilitat quotidiana, gestionar dinàmicament la velocitat per reduir la congestió i la contaminació; ambientalitzar el parc de vehicles i  tot plegat fer-ho amb la implicació de tots els agents socials, econòmics i institucions. En aquest sentit, La Taula de la Qualitat de l’Aire a la Conurbació de Barcelona n’és un exemple.

D’altra banda, la DGQA ha posat les eines de pronòstic a l’abast de tothom per a la previsió de contaminació a la conurbació de Barcelona, amb l’objectiu de millorar l’eficiència en la gestió de la qualitat de l’aire que respira la població. Aquestes eines posen de manifest com el coneixement científic s’aplica per resoldre problemes de la vida quotidiana. En aquest cas, la DGQA els utilitza per a la gestió d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.

Una nova aposta de com informar: més visual, més fàcil, més ràpida i més transparent. Ens encaminem cap a un futur que passa per les constants innovacions i per l’eficiència de recursos a tots els nivells.

L’evolució constant de les noves tecnologies ens porta a una societat de la informació que necessita obligatòriament dotar-se de plataformes, recursos i eines cada vegada més visuals i entenedores que acompanyin l’essència del què està succeint al nostre voltant i que canalitzin les principals problemàtiques de la societat actual per tal d’actuar i canviar les conductes que impliquen contaminació atmosfèrica.

Una d’aquestes eines  és l’aplicatiu mòbil AIRE.CAT; on es poden consultar i conèixer horàriament els nivells de contaminació de tots els punts de la xarxa d’estacions automàtiques que mesuren la qualitat de l’aire.

La DGQA aposta per aquest model d’Smart City, que també està vinculat amb una nova forma de canalitzar la informació i d’anticipar-nos als esdeveniments que es puguin succeir dins les àrees urbanes.

En els propers anys s’esperen avenços importants sobre com es mesura la contaminació. En aquest sentit, en un futur es preveu disposar d’equips de mesura senzills que obtinguin dades de contaminació a temps real i a costos més baixos. Actualment, la DGQA està treballant amb centres de recerca per contrastar i verificar aquests aparells.

La gestió dels residus miners

La direcció general de Qualitat Ambiental ha realitzat avui una jornada tècnica de presentació de la  Guia Metodològica per a la redacció de Plans de Gestió de Residus Miners en les activitats extractives. La guia té dos objectius bàsics. El primer és disposar d’un document de criteris tècnics fiables per a la redacció del pla de gestió de residus per part dels titulars de les activitats extractives que estan obligades a disposar-ne. I el segon, definir els criteris tècnics a tenir en compte per l’administració a l’hora de valorar i informar els plans de gestió de residus.

En l’elaboració de la guia metodològica i la definició dels criteris tècnics s’ha realitzat una anàlisi comparada de la normativa i de les tècniques  de gestió de residus miners que s’apliquen en diversos països de la Unió Europea. Així mateix, s’han concretat les directrius que són aplicables a Catalunya i que estan definides en el document de la Comissió Europea anomenat “Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities. January 2009”.

La guia s’ha presentat avui a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, en una jornada on hi ha participat el subdirector general d’Intervenció i Qualificació Ambiental, Pere Poblet; el cap del servei de Seguiment i Informació d’Activitats, Xavier Carbonell; el responsable d’Avaluació i Restauració d’Activitats Extractives, Josep Maria Mestres i un representant de l’empresa consultora IGREMAP, Ignasi Grau, a qui la Direcció General de Qualitat Ambiental va encarregar la redacció de la guia.

La jornada s’ha desenvolupat amb la participació d’una seixantena d’assistents procedents d’empreses mineres, de consultories, altres organitzacions i de les diferents unitats territorials i vectorials  de l’administració ambiental.

El Priorat, un model turístic basat en la sostenibilitat

El Parc Natural del Montsant ha organitzat la jornada “La sostenibilitat, el model per al Priorat” amb l’objectiu de contextualitzar dins del marc del Pla Estratègic de Turisme de Natura de Catalunya (Pla NaturCAT 2020) la Carta Europea de Turisme Sostenible que s’està treballant a la comarca des de la tardor de 2014. Per a la coordinadora del Parc Natural de Montsant, Neus Miró, la implicació i, sobretot, el compromís de tots els agents tant públics com privats de la comarca és fonamental per tirar endavant aquets projecte. Miró, que va cloure la jornada, va insistir en què la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat és, sobretot, una eina de planificació de l’activitat turística i un mètode de treball basat en la participació del propi territori. “La Carta, és, en definitiva, el vehicle aglutinador de les iniciatives individuals dels agents de la comarca i de les polítiques públiques en matèria de desenvolupament turístic que ha de ser guiat per una mateixa línia estratègica vinculada a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del Priorat”, va dir.

Els reptes de la distribució urbana de mercaderies

La jornada de l’ICIL sobre distribució urbana i darrera milla, celebrada a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, representava una oportunitat clau per tractar sobre la problemàtica en la distribució urbana de mercaderies i en la valoració d’estratègies que millorin el procés, amb les aportacions de diferents professionals de la logística.

Inicialment es van identificar els problemes, els quals s’agrupen en tres grans blocs: dificultat d’accés i en la càrrega/descàrrega als nuclis urbans; sostenibilitat dels vehicles de repartiment, amb la contaminació de l’aire i acústica corresponent; i els problemes de les empreses en el flux logístic, com són els segons intents d’entrega i la gestió de la logística inversa, que impacten en la seva rendibilitat. Aquest darrer problema s’ha vist agreujat amb l’augment cada vegada major que està experimentant el canal B2C (business to customer).

Davant aquest problemàtica és necessari identificar diferents propostes per optimitzar el procés. La implantació d’alguna d’aquestes alternatives dependrà directament de les mateixes empreses de la cadena logística i per a altres propostes la responsabilitat serà de l’Administració. En tot cas, la millora de la distribució urbana seria resultat d’una suma de petites solucions.

Entre les propostes de millora que es van comentar està l’ús de microplataformes (encara que es genera una feina extra de reclassificació i, a més, la responsabilitat sobre l’entrega es pot veure afectada), la utilització de drop-points i punts de conveniència, les entregues nocturnes o en hores vall de circulació, la utilització de noves tecnologies, la implantació de mesures per assegurar l’èxit en la primera entrega o utilitzar l’economia col·laborativa com el crowdshipping, on s’aprofita el viatge d’altres usuaris perquè portin els paquets.

D’altra banda, l’Administració podria facilitar la distribució urbana amb una harmonització de la normativa, tant d’horaris com de pesos i dimensions, encara que s’ha de tenir en compte que la competència normativa és de cada municipi, la implantació d’un peatge d’accés al centre dels nuclis urbans, la introducció de mesures de restricció a la circulació que farien reduir el número de vehicles o la introducció de carrils multiús per facilitar la càrrega i descàrrega a determinades hores.

Josep Maria Fortuny

Subdirecció general d’Ordenació i Inspecció

Participació del Govern de Catalunya a la Cimera de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

El Govern de Catalunya, a través de la delegació del Govern als Estats Units i del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha estat present a la Cimera de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, que s’ha celebrat a Nova York entre el 25 i el 27 de setembre, amb una participació de més de 9.000 persones. En aquesta cimera, els 193 membres de les Nacions Unides han adoptat la nova Agenda 2030 per a un Desenvolupament Sostenible que estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Read More »

Catalunya havia reclamat tres cops a la Comissió Europea la revisió dels mètodes de mesura d’emissions de vehicles

TubLa “Xarxa Air: Air Quality Initiative of Regions”, conformada per administracions ambientals d’onze grans regions europees, entre les que s’inclou la catalana, ha reclamat aquests darrers anys a les autoritats europees mètodes més fiables per al mesurament de les emissions dels automòbils. Els nivells de  contaminants atmosfèrics vinculats a les emissions del trànsit rodat a les grans aglomeracions urbanes europees s’han continuat mantenint força elevats, sense respondre del tot a les accions que s’estaven aplicant per reduir-los. Això va provocar la temença que les emissions reals de determinats vehicles podrien no ser les legalment autoritzades.

L’actuació de la Xarxa Air

Aquesta xarxa ha denunciat les sospites tres vegades, davant la Unió Europea, l’Europarlament i el Comitè de les Regions, sense haver obtingut una resposta. Les autoritats de la Unió tenien previst allargar fins el 2019 l’entrada en vigor dels nous mètodes de mesura en circuits urbans. L’escàndol provocat per la manipulació de la tecnologia de determinats models de cotxes, ha forçat que la Comissió Europea es pronunciï, avançant-ne l’entrada al 2016. La Xarxa Air ja ha comunicat que estarà atenta perquè no es demori més enllà de la data establerta.

Read More »

Trobada d’igers a l’Estany de Sils amb motiu de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura

Enguany la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura se celebra de l’11 al 18 d’octubre i per 4art any consecutiu us convidem a participar al concurs ‘Apunta’t al Clic Mob‘ amb les vostres imatges de mobilitat sostenible i de participació a les activitats de la Setmana. Una d’aquestes activitats és la Trobada d’usuaris d’Instagram (Igers) a l’Estany de Sils que tindrà lloc el dissabte 3 d’octubre. T’hi apuntes?

La Fundació Emys ens guiarà per aquest espai mentre vosaltres feu fotografies i les etiqueteu amb #mobilitat2015. Hi haurà un grup que farà la visita a peu i un altre que la farà en bici. L’objectiu és trobar-nos a l’Estany de Sils cap a les 10h del matí, equipats amb les bicis aquells que s’hagin apuntat a la visita en bici. Per aquells que vulguin fer-ho en bici però no en tinguin poden comunicar-nos-ho ja que hem arribat a un acord amb l’empresa d’inserció Eina Activa que ofereix un lloguer de bici per les hores de la visita a un preu de 10€.

Les places són limitades a dos grups d’unes 20 persones cadascun. Afanyeu-vos! Envieu-nos un mail a premsa.tes@gencat.cat amb el vostre nom i contacte així com si voleu fer la visita a peu o en bici. En aquest últim cas, cal que especifiqueu si esteu interessats en el lloguer de la bici per poder tenir-les llestes a l’hora de la visita.

Onze empreses del sector del medi ambient i l’energia viatgen a Brussel·les per conèixer les oportunitats que ofereixen els programes europeus

Entre avui i demà, onze empreses catalanes del sector del medi ambient i l’energia coneixeran de primera mà a Brussel·les les oportunitats que els posen a l’abast els diferents programes de la Comissió Europea. També treballaran la manera de posicionar-se com a potencials proveïdors de les institucions europees.

La missió, de caràcter anual, està organitzada per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les empreses i institucions que hi participen són: Ecoserveis, Ambiensys, Lavola Sostenibilitat, Deplan, Emte, Albea Transenergy, Creaf, Caateeb, Fundació Barcelona Promoció, Fundació Empresa i Clima, i Estudi Ramon Folch.

Suport continu a les empreses del sector

En l’àmbit del medi ambient i l’energia,  la setmana passada ACCIÓ va organitzar, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), una jornada per presentar una convocatòria d’ajuts per a pimes. La convocatòria consisteix en l’acompanyament d’oportunitats de negoci i innovació en bioenergia i és part del projecte europeu SECURECHAIN, un dels primers atorgats en la nova programació d’Horizon 2020, que es pot sol·licitar fins al 15 de setembre.

En la línia de cooperació habitual entre ACCIÓ i la Direcció General de Polítiques Ambientals, el proper 7 de juliol se celebrarà la jornada: “Ajuts europeus per a projectes ambientals i d’energia: Programa LIFE” que inclourà la presentació i llançament del Mapa d’actors de recerca i innovació ambiental a Catalunya.

El medi ambient i l’energia han esdevingut àrees de finançament prioritàries per part de la Unió Europea en el marc de múltiples programes com l’Interreg, Feder, Life, Horizon2020, etc. A més, les empreses catalanes d’aquests sectors gaudeixen de reconegut prestigi internacional i expertesa, i estan treballant en projectes tant en el nostre país com a l’exterior.

Biblioteca i Centre de Documentació de Medi Ambient, del departament

El Departament disposa de recursos d’informació per donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies. La Biblioteca del Departament i el Centre de Documentació de Medi Ambient són els encarregats de gestionar aquests recursos, organitzar-los i posar-los a disposició del personal, investigadors, professionals o, (des de novembre de 2014) qualsevol ciutadà interessat.

Les webs oficials eliminen materials antics en canvi a la biblioteca ho conserven per tenir-ho a disposició de qualsevol persona interessada. Cal diferenciar la Biblioteca i  i el Centre de Documentació del que és l’Arxiu del Departament. Aquest últim, amb qui mantenen molta bona relació, s’hi guarda la documentació administrativa produïda pel departament.

En paraules de la Gemma Serra, responsable de la biblioteca, “ara vivim un moment dolç en aquesta conselleria, ens necessiten com a font d’informació i sovint ens demanen que ajudem a sel·leccionar.” Per la seva part, la Lina Gomila, del Centre de Documentació de Medi Ambient,  destaca que a les biblioteques “treballem en xarxa, t’expandeixes per trobar un document allà on sigui, per exemple, fa poc vam aconseguir un article de la Universitat de Xile, gràcies a la col·laboració amb altres universitat d’arreu del món”.

Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) tenen un nou catàleg que pots consultar des de: http://catalegbeg.cultura.gencat.cat.

A la Biblioteca de Territori i Sostenibilitat hi ha connexió Wi-Fi. Per fer-ne ús només cal que demanis la contrasenya.

Agafa’m per Sant Jordi 2015

La Biblioteca de Territori i Sostenibilitat i el Centre de Documentació de Medi Ambient (CDMA) celebren des del 2010 una activitat per la Diada que s’anomena l’Agafa’m per Sant Jordi.

Durant tot l’any pots portar llibres (novel·les, llibres infantils, tècnics), en bon estat, a la Biblioteca de Territori, al Centre de Documentació de Medi Ambient i als Serveis Territorials de Lleida, per tal d’aconseguir un proper AGAFA’M de Sant Jordi encara millor. Bona Diada a tots!!!