La rehabilitació del turó de la Seu Vella de Lleida i del passeig fora muralles de Girona, a debat

El Departament de Territori i Sostenibilitat desenvolupa una política d’intervenció en l’espai públic i el patrimoni històric i arquitectònic per tal de vetllar per la seva conservació, rehabilitació i posada en valor en el marc de les actuals viles i ciutats. Els anys de treballs continuats han generat un sèrie de criteris de qualitat en la intervenció que es detallen, mitjançant casos pràctics, a les jornades “Debats de patrimoni”, que tenen lloc entre els mesos d’abril i octubre d’enguany.

La jornada que ha tingut lloc avui, la tercera de la sèrie, s’ha centrat en les intervencions en entorns monumentals vinculats a centres històrics i s’han examinat dos projectes, a Girona i Lleida, a tall d’exemple.

La urbanització del passeig fora muralles de Girona estava inclós en el Pla especial del barri vell i tenia l’objectiu d’habilitar un passeig de circumval•lació que dotés d’un nou accés al recinte universitari, així com d’adequar un espai per a aparcament. L’obra va convertir el mur exterior de la muralla en protagonista i es va dividir en diferents trams per facilitar-ne l’execució. En conjunt, es va condicionar el terreny, es van excavar rases per canalitzar els diferents serveis, es va pavimentar el passeig amb pedra i, finalment, es van col•locar els elements de mobiliari i jardineria.

Pel que fa a la Seu Vella de Lleida, va ser construïda en un turó i el conjunt monumental està integrat per la catedral i la muralla que l’envolta. L’actuació va suposar la urbanització de l’espai que envolta la capçalera de la Seu Vella, la muralla annexa i les superfícies en pitjor estat de conservació. Els treballs es van executar per fases, amb els corresponents controls arqueològics. Així, es va arranjar el glacis del recinte, es van consolidar les muralles, reconstruint-ne el coronament, es van instal•lar serveis públics i, finalment, es va pavimentar el conjunt i es dotà d’un aparcament públic.

Noves jornades

Els dos primers debats van estar centrats en la recuperació de places i en les intervencions en edificis existents de valor patrimonial per a usos públics. La quarta jornada de debat, a l’octubre, examinarà les intervencions en centres històrics enteses com a projectes globals, a través de les accions dutes a terme a Bàscara i a Banyoles.

Aquest cicle de debats es tancarà, al mes de novembre, amb l’anàlisi dels plans de renovació i millora urbana de l’espai públic històric, en què s’exposarà l’avantprojecte per a la part alta de Tarragona i la tasca feta a Navata.

Ple Parlament: el desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial – 23 de març

El conseller Lluís Recoder respon a la interpel·lació argumentant que la Llei de Barris és una llei  que va ser aprovada pel consens de tots els grups polítics i, per tant, és una llei que CiU va subscriure. El conseller ha explicat com n’és de conscient de l’impacte  d’aquesta llei amb la millora física, amb la cohesió social, en molts i molts barris i la intenció del Govern de seguir amb la seva aplicació, programar convocatòries en funció de les disponibilitats pressupostàries  i, per acabar, fer que els ajuntaments disposin de dos anys nous de pròrroga per a les actuacions de la Llei de barris vinculades a inversió.

Mireu les intervencions:

Read More »