Onze empreses del sector del medi ambient i l’energia viatgen a Brussel·les per conèixer les oportunitats que ofereixen els programes europeus

Entre avui i demà, onze empreses catalanes del sector del medi ambient i l’energia coneixeran de primera mà a Brussel·les les oportunitats que els posen a l’abast els diferents programes de la Comissió Europea. També treballaran la manera de posicionar-se com a potencials proveïdors de les institucions europees.

La missió, de caràcter anual, està organitzada per ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Ocupació, i la Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i Sostenibilitat. Les empreses i institucions que hi participen són: Ecoserveis, Ambiensys, Lavola Sostenibilitat, Deplan, Emte, Albea Transenergy, Creaf, Caateeb, Fundació Barcelona Promoció, Fundació Empresa i Clima, i Estudi Ramon Folch.

Suport continu a les empreses del sector

En l’àmbit del medi ambient i l’energia,  la setmana passada ACCIÓ va organitzar, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), una jornada per presentar una convocatòria d’ajuts per a pimes. La convocatòria consisteix en l’acompanyament d’oportunitats de negoci i innovació en bioenergia i és part del projecte europeu SECURECHAIN, un dels primers atorgats en la nova programació d’Horizon 2020, que es pot sol·licitar fins al 15 de setembre.

En la línia de cooperació habitual entre ACCIÓ i la Direcció General de Polítiques Ambientals, el proper 7 de juliol se celebrarà la jornada: “Ajuts europeus per a projectes ambientals i d’energia: Programa LIFE” que inclourà la presentació i llançament del Mapa d’actors de recerca i innovació ambiental a Catalunya.

El medi ambient i l’energia han esdevingut àrees de finançament prioritàries per part de la Unió Europea en el marc de múltiples programes com l’Interreg, Feder, Life, Horizon2020, etc. A més, les empreses catalanes d’aquests sectors gaudeixen de reconegut prestigi internacional i expertesa, i estan treballant en projectes tant en el nostre país com a l’exterior.

Quines conclusions s’extreuen del Simposi europeu sobre qualitat de l’aire, soroll i efectes sobre la salut en les aglomeracions urbanes?

Imatge de la ciutat de Londres i Aeroport de Londres - Heathrow
Imatge de la ciutat de Londres i Aeroport de Londres - Heathrow

Barcelona ha estat el fòrum de trobada dels responsables màxims de qualitat de l’aire de la UE, de l’Organització Mundial de la Salut i de les principals ciutats europees que estan liderant la lluita per assolir un aire més net per als seus ciutadans. Ha estat en el Simposi europeu sobre qualitat de l’aire, soroll i efectes sobre la salut en les aglomeracions urbanes.

Feia mesos que s’estava gestant a l’OMS una proposta de resolució històrica: “els països han de posar totes les mesures per evitar que els seus ciutadans respirin aire contaminat i s’insta als Governs a buscar solucions i a fer-ho ja per que hi ha vides en joc“. En paraules de María Neira, directora general de Salut Pública, Medi Ambient i Determinants Socials de la Salut. La resolució s’esperava des de l’any 2013 quan l’OMS va declarar la contaminació urbana com a cancerígena, al mateix nivell que el tabac.

Paral·lelament a aquest fet, la Comissió Europea està debatent amb el Estats i el Parlament europeu l’estratègia “aire net per Europa”, que inclou la modificació integral de la “directiva NEC (Sostres nacionals d’Emissions) que preveu reduir fins a un 75% les emissions de NOx, un 48% els components volàtils (contaminants que darrerament estan en boca dels mitjans tarragonins pels nivells detectats d’aquests components), incorpora per primer cop les perilloses partícules ultrafines PM2,5 amb reduccions del 61% entre d’altres entre el 2020 i 2030 amb la possibilitat de fixar objectius obligatoris al 2025.

Aquesta reducció per força haurà d’anar acompanyada d’una revolució tecnològica sense precedents si tenim present que a hores d’ara la directiva que serà substituïda del 2001, molt i molt més laxa, és incomplida per totes les aglomeracions urbanes i bona part de les zones industrials. De fet, ja s’accepta públicament que no serà complida fins al 2020 sempre que es desenvolupin els plans de millora de qualitat de l’aire que s’estan aprovant, com el del govern català aprovat al mes de setembre de 2014 i que han de comptar amb el vist-i-plau de la UE. Com es sabut, aquests incompliments han suposat l’obertura d’expedients sancionadors a l’administració catalana i estatal.

Cal tenir present que bona part d’aquestes emissions es calculen en funció dels combustibles consumits al transport terrestre viari i, en menor mesura, a la resta de modes i a l’ús de combustibles a la indústria i generació elèctrica. Per tant, la reducció del 75% dels NOx respecte als nivells legislats actualment i que a hores d’ara disten del seu compliment, suposarà una transformació radical en el model de mobilitat i generació energètica a nivell europeu a assolir el 2030.

Read More »

Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té com un dels seus objectius buscar la màxima col·laboració amb les empreses que es dediquen a la gestió de residus a Catalunya, per tal d’ajudar-les a aconseguir l’excel·lència mediambiental i la màxima competitivitat. En el marc del conveni de col·laboració de l’ARC i el Gremi de Recuperació de Catalunya neix la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya, la cinquena d’una sèrie que es va iniciar amb la Guia de bones pràctiques: Per al reciclatge de palets i embalatges de fusta, va continuar amb la de vehicles fora d’ús, la de metalls i la de paper i cartró.

L’objectiu d’aquestes guies no és altre que ajudar a les empreses que es dediquen, o volen dedicar-se, a la gestió d’aquests residus a prendre decisions de gestió orientades a la sostenibilitat ambiental. En el cas particular d’aquesta Guia de bones pràctiques per a la preparació per a la reutilització i la valorització dels residus tèxtils i de calçat anirà per aquesta via d’impulsar el sector com a referent tècnic, econòmic i legal, que reconegui i potenciï l’activitat de les empreses en general i de les empreses d’economia social com a motor de generació de teixit empresarial en determinats espais de la gestió de recursos i residus. A la vegada, també ha de servir per avançar en matèria de prevenció i gestió de residus, contribuir a l’obtenció i l’ús eficient dels recursos i afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Amb la realització d’aquesta guia es vol fomentar la millora continuada, apostant per la preparació per a la reutilització, la recuperació i el reciclatge de residus tèxtils i de calçat.

En el nou marc normatiu, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s’estableixen els objectius específics de preparació per a la reutilització, el reciclatge i la valorització.

El cas de la fracció de residus tèxtils i de calçat s’engloba en un objectiu conjunt de preparació per a la reutilització i el reciclatge de diverses fraccions (paper i cartró, metalls, vidre, plàstics, bioresidus, etc) que el 2020 ha d’assolir, com a mínim, el 50% en pes i que d’acord amb les previsions de la mateixa Comissió Europea, en cas que s’aprovi, es podria incrementar, l’any 2030, fins al 70%.

En el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) establim diversos objectius específics per a la recollida selectiva i la valorització de residu tèxtil a fi d’incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material.

En particular:

 • Establir, abans de finalitzar el 2016, objectius de recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat respecte als residus generats.
 • L’any 2016 es valoritzaran un mínim del 85% dels residus tèxtils i de calçat recollits selectivament a Catalunya. L’any 2020  un mínim del 95% .
 • A més, de manera general es fixa com a objectiu per a l’any 2020 que la quantitat de residus municipals destinats a preparació per a la reutilització i el reciclatge (inclosos els residus tèxtils) assoleixin un mínim del 60 % en pes.

Aquesta Guia també pot servir per apropar i augmentar el grau de coneixement sobre els processos de recuperació de residus a aquells sectors que no hi estan directament implicats, i a la societat en general.

Cal donar visibilitat a les empreses i als processos de valorització de residus, per fer-los coneguts per tota la ciutadania, que d’aquesta manera troba una motivació addicional per participar a les recollides selectives, al conèixer el destí dels materials que selecciona.

L’èxit en la qualitat i la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per la implicació de tota la societat: una recollida selectiva millor i creixent, una gestió dels residus eficient i una reutilització i un reciclatge de qualitat.

Properament la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat estarà disponible al web de l’ARC.

Territori i Sostenibilitat reforçarà el Comitè de Serveis Multimodals per promoure el transport ferroviari de mercaderies amb Europa

 • La mesura s’ha anunciat en el marc de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani que ha acollit la seu del Departament

 • És la principal acció que es deriva del projecte europeu iFreightMED, liderat per TES amb la participació d’FGC, CIMALSA, el Consell de Cambres de Catalunya i els ports de Barcelona i Tarragona

 • S’incorpora al Comitè el Departament d’Empresa i Ocupació en el marc de l’Estratègia Industrial de Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà una nova etapa del Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya, nascut en el si del projecte europeu iFreightMED i que té com a objectiu principal potenciar el transport ferroviari de mercaderies amb Europa. Així, aquest comitè tindrà continuïtat un cop finalitzi el projecte europeu el mes que ve, i es reforçarà amb la incorporació del Departament d’Empresa i Ocupació, clústers empresarials i altres actors rellevants del sector del transport i la logística.

Aquesta actuació ha estat anunciada pel Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard, Font, en el decurs de la Jornada Noves oportunitats pel transport multimodal de mercaderies al Corredor Mediterrani, celebrada recentment a la seu del Departament, i que ha servit de presentació de resultats del projecte europeu.

Liderat per Territori i Sostenibilitat, el projecte iFreightMED es va engegar el 2013 per a desenvolupar nous serveis de transport multimodal de mercaderies que promoguin el paper dels ports de Barcelona i Tarragona com a portes sud d’Europa, donin noves opcions més competitives i sostenibles de transport a les empreses catalanes i afavoreixin les exportacions.

El Comitè de Serveis Multimodals a Catalunya és un dels principals instruments per assolir aquests objectius, el qual, en el marc dels òrgans de planificació i regulació dels corredors europeus de mercaderies previstos, faciliti la integració de les necessitats operatives i de mercat del transport i la logística, des de la perspectiva de la demanda, és a dir, dels carregadors i empreses de transport multimodal de Catalunya, entre altres. Aquesta actuació està, a més a més, alineada amb l’Estratègia Industrial de Catalunya, del Departament d’Empresa i Ocupació, dins del seu programa d’impuls a les indústries de la mobilitat sostenible.

Catàleg de serveis del Comitè

El Comitè de Serveis Multimodals s’ha concebut com una eina per a facilitar la concentració de demanda industrial i logística a Catalunya mitjançant la gestió eficient dels serveis, de la promoció de solucions pràctiques a les limitacions operatives existents, de la generació de coneixement sobre el funcionament del mercat logístic multimodal i del suport als nous serveis comercials que s’implementin.

Així, en la seva nota etapa, el Comitè prestarà suport directe i indirecte a la maduració de nous serveis multimodals, com a facilitador neutral d’instruments com:

 • Estudis de viabilitat tècnica i econòmica.
 • Anàlisi de nous socis potencials per a projectes pilots.
 • Suport promocional al llançament comercial de nous serveis.
 • Cooperació internacional per a la interlocució amb les autoritats públiques i agents concernits.
 • Participació en fires, congressos i conferències tant d’àmbit local com internacional.

Per a més informació sobre el projecte iFreightMed podeu consultar l’anterior post.

Què és l’iFreightMED?

El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

El projecte iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.

El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat a tres línies d’actuació: l’establiment de les bases del Comitè, l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i la redacció d’unes mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.

Projectes pilot sectorials

En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu la realització de diferents estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.

L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.

Mesures d’acompanyament

Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.

El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.

Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, es pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:

 • Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
 • Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
 • Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
 • Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
 • Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani

Saps com funciona el mercat de CO2?

El diòxid de carboni (CO2) és el principal gas que provoca l’efecte d’hivernacle . Per reduir-ne les emissions, a Europa funciona un mercat de compra-venda de carboni, on determinades activitats estan obligades a participar. Poden vendre l’excedent de drets d’emissió, en cas que els sobri, o comprar-ne si els en falta. Però, saps que un particular també pot participar en aquesta “borsa” de CO2?

Aquests dies s’està celebrant a Barcelona la Carbon Expo, la principal fira europea del sector. Per explicar el seu funcionament, la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, el director general de Sendeco2, Ismael Romeo, i la directora del programa Maps de la Universitat de Cape Town, Marta Torres, s’han trobat al programa Divendres, de TV3. Tots tres han explicat, de forma ben didàctica, com funciona aquesta realitat al voltant del CO2 que ens afecta de forma més directa del que de vegades creiem.

La sostenibilitat a les escoles

Veure vídeo
La directora general de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha participat en un debat sobre la sostenibilitat a les escoles al programa L’Illa de Robinson d’El Punt Avui Televisió. La directora ha explicat el programa escoles verdes i la importància del treball en xarxa i de les trobades que s’organitzen amb els centres que en formen part. “Veure què fan les escoles del teu entorn i la teva pròpia escola et fa notar que l’impacte de les teves accions és més gran”, ha dit Subirà durant el debat. Us deixem el vídeo del debat sencer.

Al tren!, nova bibliografia temàtica

Impulsada pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura s’acaba de publicar una nova bibliografia sobre l’àmbit temàtic del ferrocarril. Aquesta bibliografia inclou un extens llistat de llibres, de coneixements i de ficció, per a adults i per a infants, una tria de pel·lícules i un ventall significatiu de recursos digitals. En la tria han participat Fernando del Moral, del Centre de documentació del Museu del Ferrocarril; Laia Balaguer i Imma Rossell, de la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet, i Glòria Massana, del grup de treball “Biblioteques i cinema” del COBDC. Per part de Territori i Sostenibilitat, tenint en compte que la temàtica és de la seva competència, Gemma Serra i Blanca Adroer, de la Biblioteca del Departament hi han col·laborat extensament. Han estat 3 mesos intensos de feina però el resultat val la pena. Us convidem a consultar-la!

Aquesta bibliografia forma part d’una sèrie sobre la tradició industrial a Catalunya.

Biblioteca i Centre de Documentació de Medi Ambient, del departament

El Departament disposa de recursos d’informació per donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies. La Biblioteca del Departament i el Centre de Documentació de Medi Ambient són els encarregats de gestionar aquests recursos, organitzar-los i posar-los a disposició del personal, investigadors, professionals o, (des de novembre de 2014) qualsevol ciutadà interessat.

Les webs oficials eliminen materials antics en canvi a la biblioteca ho conserven per tenir-ho a disposició de qualsevol persona interessada. Cal diferenciar la Biblioteca i  i el Centre de Documentació del que és l’Arxiu del Departament. Aquest últim, amb qui mantenen molta bona relació, s’hi guarda la documentació administrativa produïda pel departament.

En paraules de la Gemma Serra, responsable de la biblioteca, “ara vivim un moment dolç en aquesta conselleria, ens necessiten com a font d’informació i sovint ens demanen que ajudem a sel·leccionar.” Per la seva part, la Lina Gomila, del Centre de Documentació de Medi Ambient,  destaca que a les biblioteques “treballem en xarxa, t’expandeixes per trobar un document allà on sigui, per exemple, fa poc vam aconseguir un article de la Universitat de Xile, gràcies a la col·laboració amb altres universitat d’arreu del món”.

Les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) tenen un nou catàleg que pots consultar des de: http://catalegbeg.cultura.gencat.cat.

A la Biblioteca de Territori i Sostenibilitat hi ha connexió Wi-Fi. Per fer-ne ús només cal que demanis la contrasenya.

Agafa’m per Sant Jordi 2015

La Biblioteca de Territori i Sostenibilitat i el Centre de Documentació de Medi Ambient (CDMA) celebren des del 2010 una activitat per la Diada que s’anomena l’Agafa’m per Sant Jordi.

Durant tot l’any pots portar llibres (novel·les, llibres infantils, tècnics), en bon estat, a la Biblioteca de Territori, al Centre de Documentació de Medi Ambient i als Serveis Territorials de Lleida, per tal d’aconseguir un proper AGAFA’M de Sant Jordi encara millor. Bona Diada a tots!!!

Definir l’agenda de desenvolupament post-2015, una tasca difícil

Representants del departament han participat a la tercera sessió de les negociacions intergovernamentals sobre l’agenda de desenvolupament post-2015 organitzades per les Nacions Unides a la seva seu de Nova York. Catalunya va participar-hi com a co-presidents de NRG4SD, la xarxa de governs regionals de tot el món que treballa per promoure el desenvolupament sostenible. Aquestes sessions de negociació han de culminar en una important cimera mundial prevista pel proper mes de setembre en què els caps d’estat i de govern de tot el món haurien d’aprovar una declaració sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les grans fites que hauran de complir tots els països del món a l’horitzó del 2030 i que permeten definir l’agenda mundial de desenvolupament. Aquesta agenda aborda temes tant importants com la fam en el món, la pobresa, la justícia o la inclusió social, els mitjans de producció i consum sostenible, els assentaments humans, la contaminació, etc. Perquè no es quedi només en una declaració d’intencions, el grau d’ambició d’aquesta agenda es concreta en unes fites i indicadors quantitatius que permeten mesurar el seu progrés, que és precisament el tema que va centrar el debat. Així mateix, durant aquesta setmana els diferents països varen poder compartir experiències en desenvolupament sostenible i van realitzar els preparatius per a la propera reunió intergovernamental prevista pels dies 21 a 24 d’abril i que versarà sobre els mecanismes per facilitar la implantació dels ODS, amb especial referència a la transferència tecnològica i al finançament cap a països del sud.

Read More »