Difonent les Millors Tècniques Disponibles

petroximic_tarrago

Les polítiques europees estan encaminades a garantir la salut de les persones i de les generacions futures mitjançant un desenvolupament econòmic i social equilibrat que garanteixi la protecció del medi ambient. Tanmateix, el desenvolupament econòmic acostuma a portar associat diversos impactes ambientals negatius i, per aquest motiu, la protecció del medi ambient necessita eines legals de protecció i una intervenció de l’Administració.

Entre aquestes eines d’intervenció hi ha les autoritzacions ambientals de totes aquelles activitats incloses en l’àmbit d’aplicació de la Directiva d’Emissions Industrials (DEI). Aquesta directiva atorga un paper molt rellevant a les Millors Tècniques Disponibles (MTD) i les regula amb l’objectiu de no sobrepassar els nivells d’emissió associats al seu ús. Per aquest motiu, les autoritats competents han de procedir a revisar d’ofici les autoritzacions ambientals i adequar-les a aquest requeriment.

En aquest marc, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic participa de forma activa en diferents fòrums i jornades sobre les MTD. Aquest dijous, 24 de novembre, se’n celebra una a Madrid sobre el sector químic, un dels puntals més sòlids de la indústria catalana que representa gairebé la meitat de tota la producció química de l’Estat espanyol.

Al llarg de la jornada es tractarà a fons una de les decisions relatives a les conclusions sobre les MTD que afecten transversalment a totes les empreses del sector químic: la Decisió d’Execució UE 2016/902 de la Comissió, de 30 de maig de 2016, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) pels sistemes comuns de tractament i gestió d’aigües i gasos residuals en el sector químic. Aquesta normativa afecta tant les empreses del sector com també aquelles activitats de depuració d’aigües residuals industrials que tracten, majoritàriament, aigües procedents d’activitats químiques i que fins ara no havien estat sotmeses al règim d’autorització ambiental establert a la DEI.

 

Deixa un comentari