Queden zones tranquil·les a Europa?

Tocat per la tramuntana

Un terç de l’àmbit rural europeu es troba potencialment afectat per problemes de contaminació acústica. Això és el que conclou l’Agència Europea de Medi Ambient a l’informe Zones tranquil·les a Europa: ambients no afectats per la contaminació acústica.

L’estudi confirma que la distribució de zones tranquil·les està fortament relacionada amb la densitat de població i la densitat d’infraestructures de transport presents al territori. D’aquesta manera, regions com Bèlgica, Luxemburg o els Països Baixos, amb una densitat de població elevada, presenten una qualitat acústica més baixa, amb índexs més alts de soroll ambiental, mentre que per contra zones més remotes, com la regió alpina, o de països com ara Finlàndia, Islàndia, Noruega o Suècia, tenen una major proporció de zones tranquil·les. A més, al voltant del 27% dels espais Xarxa Natura 2000 d’Europa tenen àmplies zones considerades tranquil·les, tot i que una cinquena part de les àrees protegides es troben exposades a nivells elevats de soroll.

Tres noves zones a Catalunya

Tot i que s’han aplicat mesures per la protecció de les àrees tranquil·les, encara cal actuar més i millor per reduir la contaminació acústica en aquests àmbits, amb l’objectiu de protegir la qualitat de vida i la salut de les persones i la biodiversitat.

A Catalunya, la Llei de protecció contra la contaminació acústica estableix les Zones d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA), definint-les com a àrees on per les seves singularitats característiques es considera convenient conservar una qualitat acústica d’interès especial. Actualment a Catalunya hi ha declarada una zona ZEPQA, al Papiol, dins l’àmbit del Parc Natural de Collserola. A banda d’aquesta, s’està treballant per poder declarar tres àrees més com a ZEPQA: els parcs naturals del Montsant i el del Cap de Creus i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els tres espais ja disposen de figures de protecció de la qualitat i biodiversitat dels seus paisatges, de manera que aquesta mesura permetrà incorporar més criteris per la preservació de la qualitat acústica i ambiental.

Actuació a les àrees potencialment tranquil·les

L’informe de l’EEA ha estat elaborat a partir de la Guia de bones pràctiques per zones tranquil·les, publicada el 2014, on es va proposar un mètode per identificar les àrees potencialment tranquil·les en zones no urbanes. Aquesta informació juntament amb els mapes estratègics de soroll, permet identificar aquelles zones on cal actuar per reduir el soroll i aquelles àrees potencialment tranquil·les que requeriran ser protegides.

 

 

Deixa un comentari