Els reptes de la distribució urbana de mercaderies

La jornada de l’ICIL sobre distribució urbana i darrera milla, celebrada a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat, representava una oportunitat clau per tractar sobre la problemàtica en la distribució urbana de mercaderies i en la valoració d’estratègies que millorin el procés, amb les aportacions de diferents professionals de la logística.

Inicialment es van identificar els problemes, els quals s’agrupen en tres grans blocs: dificultat d’accés i en la càrrega/descàrrega als nuclis urbans; sostenibilitat dels vehicles de repartiment, amb la contaminació de l’aire i acústica corresponent; i els problemes de les empreses en el flux logístic, com són els segons intents d’entrega i la gestió de la logística inversa, que impacten en la seva rendibilitat. Aquest darrer problema s’ha vist agreujat amb l’augment cada vegada major que està experimentant el canal B2C (business to customer).

Davant aquest problemàtica és necessari identificar diferents propostes per optimitzar el procés. La implantació d’alguna d’aquestes alternatives dependrà directament de les mateixes empreses de la cadena logística i per a altres propostes la responsabilitat serà de l’Administració. En tot cas, la millora de la distribució urbana seria resultat d’una suma de petites solucions.

Entre les propostes de millora que es van comentar està l’ús de microplataformes (encara que es genera una feina extra de reclassificació i, a més, la responsabilitat sobre l’entrega es pot veure afectada), la utilització de drop-points i punts de conveniència, les entregues nocturnes o en hores vall de circulació, la utilització de noves tecnologies, la implantació de mesures per assegurar l’èxit en la primera entrega o utilitzar l’economia col·laborativa com el crowdshipping, on s’aprofita el viatge d’altres usuaris perquè portin els paquets.

D’altra banda, l’Administració podria facilitar la distribució urbana amb una harmonització de la normativa, tant d’horaris com de pesos i dimensions, encara que s’ha de tenir en compte que la competència normativa és de cada municipi, la implantació d’un peatge d’accés al centre dels nuclis urbans, la introducció de mesures de restricció a la circulació que farien reduir el número de vehicles o la introducció de carrils multiús per facilitar la càrrega i descàrrega a determinades hores.

Josep Maria Fortuny

Subdirecció general d’Ordenació i Inspecció

Deixa un comentari