Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té com un dels seus objectius buscar la màxima col·laboració amb les empreses que es dediquen a la gestió de residus a Catalunya, per tal d’ajudar-les a aconseguir l’excel·lència mediambiental i la màxima competitivitat. En el marc del conveni de col·laboració de l’ARC i el Gremi de Recuperació de Catalunya neix la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya, la cinquena d’una sèrie que es va iniciar amb la Guia de bones pràctiques: Per al reciclatge de palets i embalatges de fusta, va continuar amb la de vehicles fora d’ús, la de metalls i la de paper i cartró.

L’objectiu d’aquestes guies no és altre que ajudar a les empreses que es dediquen, o volen dedicar-se, a la gestió d’aquests residus a prendre decisions de gestió orientades a la sostenibilitat ambiental. En el cas particular d’aquesta Guia de bones pràctiques per a la preparació per a la reutilització i la valorització dels residus tèxtils i de calçat anirà per aquesta via d’impulsar el sector com a referent tècnic, econòmic i legal, que reconegui i potenciï l’activitat de les empreses en general i de les empreses d’economia social com a motor de generació de teixit empresarial en determinats espais de la gestió de recursos i residus. A la vegada, també ha de servir per avançar en matèria de prevenció i gestió de residus, contribuir a l’obtenció i l’ús eficient dels recursos i afavorir el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni. Amb la realització d’aquesta guia es vol fomentar la millora continuada, apostant per la preparació per a la reutilització, la recuperació i el reciclatge de residus tèxtils i de calçat.

En el nou marc normatiu, la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, s’estableixen els objectius específics de preparació per a la reutilització, el reciclatge i la valorització.

El cas de la fracció de residus tèxtils i de calçat s’engloba en un objectiu conjunt de preparació per a la reutilització i el reciclatge de diverses fraccions (paper i cartró, metalls, vidre, plàstics, bioresidus, etc) que el 2020 ha d’assolir, com a mínim, el 50% en pes i que d’acord amb les previsions de la mateixa Comissió Europea, en cas que s’aprovi, es podria incrementar, l’any 2030, fins al 70%.

En el Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) establim diversos objectius específics per a la recollida selectiva i la valorització de residu tèxtil a fi d’incrementar la valorització del conjunt de residus, particularment la valorització material.

En particular:

  • Establir, abans de finalitzar el 2016, objectius de recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat respecte als residus generats.
  • L’any 2016 es valoritzaran un mínim del 85% dels residus tèxtils i de calçat recollits selectivament a Catalunya. L’any 2020  un mínim del 95% .
  • A més, de manera general es fixa com a objectiu per a l’any 2020 que la quantitat de residus municipals destinats a preparació per a la reutilització i el reciclatge (inclosos els residus tèxtils) assoleixin un mínim del 60 % en pes.

Aquesta Guia també pot servir per apropar i augmentar el grau de coneixement sobre els processos de recuperació de residus a aquells sectors que no hi estan directament implicats, i a la societat en general.

Cal donar visibilitat a les empreses i als processos de valorització de residus, per fer-los coneguts per tota la ciutadania, que d’aquesta manera troba una motivació addicional per participar a les recollides selectives, al conèixer el destí dels materials que selecciona.

L’èxit en la qualitat i la sostenibilitat en la gestió dels residus passa per la implicació de tota la societat: una recollida selectiva millor i creixent, una gestió dels residus eficient i una reutilització i un reciclatge de qualitat.

Properament la Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat estarà disponible al web de l’ARC.

Deixa un comentari