Què és l’iFreightMED?

El projecte iFreightMED-DC és una col·laboració de 5 regions europees, liderades per la Generalitat de Catalunya, que s’inscriu dins del programa MED de cooperació transnacional de la Unió Europea amb un cofinançament dels fons FEDER del 75%. Els socis en aquest projecte de la part catalana són el Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, FGC i el Consell General de Cambres de Catalunya. Així mateix, participen en el seguiment del projecte el port de Barcelona i el port de Tarragona. La resta de socis són principalment cambres de comerç regionals i ports de França, Itàlia, Eslovènia i Croàcia.

El projecte iFreightMED-DC té l’objectiu concret de potenciar i crear nous serveis intermodals de transport de mercaderies a cadascuna de les regions participants, optimitzant l’ús de les infraestructures actuals i futures. En aquest sentit, s’han de crear els comitès regionals de desenvolupament de serveis de transport intermodal de mercaderies, els quals assumiran una sèrie d’accions i serveis que han de millorar la competitivitat dels ports i àrees industrials de les regions implicades, mitjançant la promoció de noves rutes logístiques transeuropees de transport intermodal.

El pressupost global del projecte és de 2 MEUR, dels quals 800.000 euros corresponen a la part catalana. Aquesta partida s’ha destinat a tres línies d’actuació: l’establiment de les bases del Comitè, l’elaboració d’estudis de viabilitat per la promoció de noves rutes i la redacció d’unes mesures d’acompanyament per la millora de la competitivitat del transport intermodal de mercaderies.

Projectes pilot sectorials

En el marc del projecte europeu iFreight, el Comitè de Serveis Multimodals ja ha promogut amb cofinançament europeu la realització de diferents estudis de viabilitat i plans de negoci en el marc de l’automoció, el sector químic i el sector carni, i es preveu treballar-ne en un quart, corresponent al sector vinícola. Així mateix, s’ha redactat un pla de mesures per a millorar la competitivitat del transport multimodal de mercaderies, especialment en ferrocarril, tant al llarg del Corredor del Mediterrani (Rail Freight Corridor 6) definit per la Comissió Europea, com al centre i nord d’Europa.

L’enfocament sectorial ha permès conèixer-ne els requeriments logístics específics, per tal d’intentar satisfer-los mitjançant serveis multimodals amb una part ferroviària, amb un model de negoci basat en la col·laboració entre operadors ferroviaris, transitaris, proveïdors de serveis logístics i empreses de transport per carretera. L’objectiu és oferir al client un servei complet en què cada mode de transport aporta aquella part on és més eficient.

Mesures d’acompanyament

Les mesures d’acompanyament corresponen a la branca més analítica del projecte iFreightMED. Aquesta línia d’actuació ha permès identificar els impediments amb què es troben carregadors i operadors per incorporar l’alternativa ferroviària com a opció viable i eficient en les seves cadenes de transport, i proposar accions correctores per superar aquests impediments, promovent, així, la creació de serveis multimodals en el Corredor Mediterrani.

El document de mesures d’acompanyament del Comitè Català complementa la vessant no infraestructural l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani, que defineix l’estratègia de la Generalitat i planificació a curt, mig i llarg termini de les infraestructures del corredor en el seu pas per Catalunya.

Fruit d’aquest treball, s’ha redactat un Manifest amb les 10 mesures d’acompanyament consensuades com a més prioritàries per les regions participants en el projecte i on les institucions de la Unió Europea tenen marge d’actuació. Amb aquest document, es pretén incidir en les polítiques i la legislació d’àmbit europeu. Entre aquestes mesures, es poden remarcar les següents:

  • Foment de la lliure competència en el material rodant i simplificació i agilització dels processos d’homologació del material rodant en l’adaptació als diversos requisits a nivell internacional i estatal
  • Oferir nous solcs per al transpor ferroviari de mercaderies i harmonització dels requisits d’assignació a tota la Unió Europea
  • Promoció d’un sistema electrònic de seguiment i de traçabilitat de la càrrega que permeti una integració simplificada de les diverses operacions en la cadena logística
  • Vetllar per l’execució i millora de les infraestructures que han de resoldre els actuals colls de’ampolla a la Xarxa Bàsica
  • Avançar en l’assoliment dels estàndards d’interoperabilitat a tot el Corredor Mediterrani

Deixa un comentari