S’acaben les deduccions per a inversions de millora ambiental, un cop per a moltes empreses catalanes

Amb la publicació de la nova Llei estatal de lImpost sobre Societats, les inversions per millores ambientals, que ajudaven a compensar els instruments fiscals que graven els impactes ambientals negatius de les activitats, han deixat de ser objecte de deducció fiscal. Tenint en compte aquesta modificació legislativa, les inversions posades en funcionament a partir de principis dany no podran ser objecte de certificació de convalidació dinversions per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. La directora general de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, exposa la situació com a exemple de política que no incentiva leficiència i la reducció de consums.


Estat espanyol: Una fiscalitat ambiental… justa?

Assumpta Farran
Directora general de Qualitat Ambiental

Un dels instruments per donar resposta a la situació plantejada és la fiscalitat ambiental. Quan es parla de fiscalitat ambiental generalment s’entén que aquesta consisteix en la imposició d’un gravamen econòmic, tradicionalment en forma d’impost o cànon a les activitats, en funció de la contaminació que genera, com aplicació directe del famós principi de que “qui contamina paga”. Però també és fiscalitat ambiental el fet de premiar les activitats que sesforcen en millorar el seu comportament ambiental mitjançant algun tipus destímul econòmic, com la possibilitat de deduccions fiscals.

Globalment, en els últims 20 anys, la producció i el comerç de béns i serveis,  i conseqüentment la generació de residus i emissions, ha experimentat un creixement exponencial a tota Europa, i al món en general.  Aquest fet, atenent als riscos que es plantegen en les diferents etapes del cicle de vida, extracció i consum de recursos naturals, producció, consum d’aigua i d’energia, gestió d’emissions i residus, operacions de transport, entre d’altres, ha comportat una resposta global per part dels Estats més avançats, i de la Unió Europea en particular, per tal de fer compatibles el desenvolupament econòmic i el benestar social amb la protecció del medi ambient i la salut de les persones.

En aquest sentit, a l’Estat espanyol, des de lany 1997, les empreses que realitzaven inversions amb objectius de millora ambiental, prèvia avaluació i aprovació per part de l’òrgan ambiental competent de cada Comunitat Autònoma, tenien el dret a la desgravació dun percentatge de les inversió realitzada en lImpost sobre Societats. Aquesta mesura sempre havia estat ben valorada, tant  per l’Administració ambiental com per la majoria de sectors empresarials, per dos motius: el primer perquè afavoreix qui intenta millorar per produir amb el màxim respecte al medi ambient; el segon, perquè la sol·licitud de convalidació de les inversions ambientals es realitza un cop aquestes ja estan en funcionament, i l’interessat no ha d’esperar a rebre un pagament per part de l’Administració, com és el cas de les subvencions, sinó que deixa d’ingressar una quantitat, és a dir, és un tràmit més àgil.

A Catalunya shan tramitat 6.545 sol·licituds de convalidació dinversions amb objectius de millora ambiental, amb una mitjana anual certificada de 400 M . El percentatge de deducció, consistent en el percentatge de la inversió ambiental convalidada directament deduïble de la quota íntegra de l’impost, ha anat variant amb el temps. Entre els anys 1997 i 2006, aquest percentatge era del 10%. Posteriors modificacions legislatives van anar reduint-lo fins arribar al 2%. Amb laprovació de la Llei estatal 2/2011 deconomia sostenible, i amb lajut de les iniciatives legislatives de grups parlamentaris catalans al Congrés dels Diputats, es van mantenir les deduccions, i es va incrementar, fins al 8%, el percentatge.

Arribats, però, a finals de 2014, es va publicar la Llei 27/2014, de lImpost sobre Societats, que va entrar en vigor l1 de gener de 2015 i que exclou les inversions amb objectius de millora ambiental com a objecte de deducció. Tenint en compte aquesta modificació, les inversions posades en funcionament a partir de l’1 de gener de 2015 no podran ser objecte de certificació per part de l’òrgan competent. El Grup Parlamentari de Convergència i Unió va presentar, el passat 13 de gener de 2015, una proposta de llei sobre la reforma de l’impost de societats per restituir-la, i a hores d’ara encara es troba pendent de debat.

És evident que els nous reptes ambientals, com ara el canvi climàtic, la qualitat de l’aire que respirem, la progressiva eliminació de substàncies perilloses en els processos productius en aplicació de les polítiques de reducció en origen de la contaminació i de les normatives i convenis internacionals existents sobre la matèria, o la nova directiva europea sobre emissions industrials, que obliga a emprar les millors tecnologies disponibles a les activitats afectades, faran que les empreses hagin de fer noves inversions que, duna banda garanteixin la seva competitivitat i, daltra banda, facin avançar cap a una economia més verda. Moltes d’aquestes inversions, fins ara, podien ser objecte de deducció que, d’alguna manera, i per a que la fiscalitat fos més justa,  ajudaven a compensar els instruments fiscals que graven els impactes ambientals negatius de les activitats. No deixa de ser paradoxal que selimini un instrument que representa únicament un 0,4% en lestructura de limpost, i que genera un important benefici ambiental i industrial  i, en canvi, es prefereixi rebaixar la quota de limpost en caràcter general. Aquest és un clar exemple de política que no incentiva leficiència i la reducció de consums del teixit productiu , contrària al que promulga a lEstratègia Europa 2020 (EUROPA 2020) eix estructurador de la política europea per al futur, basada en tres motors prioritaris de creixement que es reforcen mútuament: Una economia intel·ligent centrada en el coneixement i la innovació, una economia sostenible i alhora competitiva amb un ús eficient dels recursos i una economia inclusiva que fomenti l’ocupació i la cohesió social i territorial.

Deixa un comentari