El Pla per al Dret a l’Habitatge beneficiarà 210.000 famílies

El Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat al maig, preveu les actuacions en matèria d’habitatge fins a l’any 2016. La voluntat és destinar 480 milions d’euros en polítiques per evitar l’exclusió social residencial i facilitar l’accés a l’habitatge, i en dinamitzar l’activitat del sector de l’habitatge per recuperar l’ocupació. Aquest pla incorpora les mesures que ja s’apliquen des de l’any 2013, en què ja s’ha fet una aportació de 109 MEUR destinats a programes socials.

El Pla divideix les seves actuacions en dos grans blocs: el primer de caire social i un segon de caire econòmic.

L’eix social se centra en tres tipus d’actuacions:

 1. Les encaminades a evitar la pèrdua de l’habitatge:
 • ajuts urgents, dirigits bàsicament a famílies que hagin estat desnonades i que requereixen d’algun tipus de suport econòmic per trobar un habitatge alternatiu.
 • ajuts per a aturats de llarga durada
 • lliurament d’habitatges de la mesa d’emergències
 • Ofideute, que fa mediació entre famílies i entitats bancàries per evitar desnonaments.

2. Les que faciliten l’accés a l’habitatge en condicions assequibles:

 • ajuts al pagament del lloguer, que actualment arriben a 18.949 famílies;
 • el parc públic de la Generalitat, integrat per 14.128 habitatges;
 • i les borses de lloguer que actualment atenen les necessitats de 9.341 famílies.

3. Les que incentiven l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges desocupats.

 • Impost sobre els pisos buits que estan en mans d’entitats financeres
 • Convenis per estimular la cessió d’habitatges per destinar-los al mercat de lloguer social. Actualment ja hi ha signats convenis amb Catalunya Caixa i Bankia per la cessió de 630 nous habitatges i aquest proper mes de juny es formalitzarà l’acord amb la Sareb per la incorporació de 600 pisos més.

L’eix econòmicdos objectius:

 1. • Promoure la rehabilitació: Es prioritzaran les actuacions de patologies estructurals, accessibilitat i eficiència energètica, així com els edificis que es determini que tenen deficiències greus després d’haver passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE). Es preveu, fins el 2016, destinar més de 170 MEUR a aquestes actuacions.
 2. • Incentivar la recuperació del mercat de l’habitatge i sector de la construcció.

El Pla també incorpora les tinences intermèdies, com les propietats temporals, compartides o dret a superfície. Aquestes noves fórmules es debatran al Parlament abans de l’estiu en forma d’una modificació del codi civil català. El pla aborda finalment la regulació del regim jurídic dels habitatges protegits de nova construcció, mitjançant mesures de flexibilització que afavoreixin la construcció d’aquest tipus d’habitatge en els municipis de major demanda.

Deixa un comentari