Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre

Avui se celebra el Dia Mundial per a la Reducció de les Emissions de CO2, també anomenat Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre.

Aquest dia va ser designat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU)  per crear consciència i sensibilitzar els habitants del  planeta sobre el canvi climàtic i els impactes que ocasiona. També  busca reflexionar sobre el desenvolupament i les polítiques de reducció d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle, així com en les inversions en desenvolupament de fonts d’energia renovable, el canvi a combustibles més nets, les millores en l’eficiència dels processos de combustió, i el canvi en les tendències de consum a través de la sensibilització ambiental.

En detectar el problema del canvi climàtic mundial, l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) van crear el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) l’any 1988. El darrer informe de l’IPCC apunta que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, i molts dels canvis observats des de la dècada de 1950 no tenen precedents en els últims milers d’anys. Pel que fa a la temperatura mitjana global de la superfície del planeta durant aquest segle augmentarà probablement 1,5 graus en relació amb la mitjana del període 1850-1900. Aquest augment podria superar la barrera dels 2 graus, considerada  el límit màxim presumible abans de provocar una greu crisi ambiental.

Amb aquestes evidències, és mundialment acceptat  que és impossible evitar del tot el canvi climàtic, i que la capacitat d’adaptació ha d’augmentar a tot arreu: calen polítiques efectives tant per a la mitigació com per a l’adaptació al fenomen.

A Catalunya, el Govern de la Generalitat està aplicant l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC).  L’Estratègia proposa una sèrie de mesures d’adaptació d’acord amb el grau de vulnerabilitat dels sectors i sistemes, i d’acord amb les actuacions que en matèria d’adaptació estan implantant altres nacions i estats del món traduïdes a l’especificitat del nostre territori.

Tots podem col·laborar a reduir emissions

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ofereix una sèrie de consells que tots podem seguir per contribuir a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, sense afectar la nostra qualitat de vida:

A casa

L’energia és necessària perquè puguem viure bé, però no cal malgastar-la i podem fer–ne un ús responsable. Només adoptant algunes bones pràctiques, com apagar els aparells amb el botó en lloc de fer-ho amb el comandament a distància, o utilitzar la llum i l’escalfor del sol durant el dia, o regular l’aire condicionat i la calefacció perquè la temperatura sigui la raonable, o canviar les bombetes de baix consum o també comprar electrodomèstics energèticament eficients es pot reduir el consum d’energia a les nostres llars i, per tant, fer la nostra contribució al canvi climàtic.

A l’oficina

A les oficines, la nostra feina també emet emissions de CO2 mitjançant la generació de residus de paper, el consum d’energia amb els equips ofimàtics, la il·luminació i climatització, i l’ús d’aigua sanitària i de tintes, dissolvents o d’altres substàncies perilloses (sempre en petites quantitats).
Tenir cura dels recursos naturals –aigua, energia, fusta i altres matèries primeres- amb un ús racional i estalviador; decidir què comprem, quin ús fem dels productes i quin destí donem als residus són tasques que, en major o menor mesura, són a la nostra mà. Fes que la teva oficina sigui verda!

En els desplaçaments

Si canviem la nostra manera de traslladar-nos, per exemple desplaçant-nos en transport públic, en bicicleta, a peu o, si convé, compartint el cotxe en lloc de viatjar sols en el nostre vehicle de motor, contribuirem a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Més informació sobre les actuacions per fer front al canvi climàtic a :http://www20.gencat.cat/portal/site/canviclimatic/

2 thoughts on “Dia Mundial de l’Acció davant l’Escalfament Terrestre

Deixa un comentari