Jornada sobre novetats en el règim d’inspecció i control de les activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha reunit més de 350 representants del sector industrial en el marc de la jornada sobre les novetats del règim d’inspecció i control ambiental de les activitats classificades a l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental -més coneguda com a PCAA- derivades de la recent transposició de la Directiva 2010/75/CE d’emissions industrials (Directiva DEI). La jornada, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona,  ha servit per presentar en públic les línies de treball que en els darrers mesos ha dut a terme  la Direcció General de Qualitat Ambiental per incorporar les noves prescripcions de la directiva DEI a les autoritzacions ambientals d’unes 1.400 instal·lacions.

Durant la jornada, s’han exposat les noves obligacions i el procediment simplificat que s’ha dut a terme per a l’actualització de les autoritzacions ambientals d’aquestes 1.400 instal·lacions  -la meitat de les quals corresponen al sector ramader, un 35 % al sector industrial i la resta són instal·lacions que gestionen residus- prenent com a premissa les lleis òmnibus i en línia amb la Directiva de Serveis, en facilitar l’exercici de l’activitat econòmica. Així, les noves obligacions per a les empreses s’han minimitzat: s’ha reduït el nombre de substàncies perilloses rellevants de milers a 152, i no s’exigirà aportar l’informe base a cap activitat ramadera. A més, s’han diferit en el temps aquestes obligacions.

Tot i que la intervenció administrativa prèvia es simplifica, es reforça la intervenció “a posteriori”, la inspecció i el control de les activitats. En aquest sentit,  el personal tècnic del Servei de Seguiment i Informació d’Activitats ha presentat el nou “Pla d’Inspecció Ambiental Integrada 2014-2016” i el primer programa que el desenvolupa, “Programa d’Inspecció Ambiental Integrada 2014”, elaborat  amb la finalitat, entre d’altres, de poder conèixer el grau de compliment de la normativa ambiental en l’àmbit de les activitats i els sectors productius.

El nou sistema, que afecta les empreses més grans del país, manté l’actual sistema de controls sectorials i desenvolupa i reforça les funcions d’inspecció integrals. Alhora, és més proporcionat i equitatiu. La freqüència d’inspecció s’ajusta als impactes ambientals de les instal·lacions i al comportament dels seus operadors –cada any per a les instal·lacions amb major risc i cada 3 anys per a les instal·lacions amb risc més baix-. En aquest sentit, s’ha pres en consideració la implementació de sistemes de gestió ambiental (EMAS) que permet reduir-ne la freqüència.

En general, per a la majoria d’activitats, gairebé el 90%, el nou règim de seguiment i vigilància ambiental no comportarà despeses addicionals, atès que es manté (34%), o s’augmenta fins als tres anys (55%), la freqüència de les inspeccions que ara substitueixen l’actual règim de control periòdic biennal. Les noves accions d’inspeccions -al llarg de l’any 2014 es preveuen unes 650 actuacions- es requeriran des de les diferents unitats administratives, seran realitzades per les entitats col·laboradores habilitades  (entitats ambientals de control) que reportaran la seva informació perquè, finalment, des de l’administració s’avaluï el grau de compliment de l’autorització ambiental. La gran novetat del nou sistema és que aquests informes d’inspecció de les activitats es faran públics als quatre mesos d’haver finalitzat.

En definitiva, el nou sistema d’inspecció permetrà:

–          Conèixer el grau de compliment de la normativa ambiental de les activitats.

–          Potenciar una cultura ambiental de les activitats amb l’objectiu de fomentar els sistemes d’autocontrol i de gestió ambiental, fomentant el principi de prevenció.

–          Reduir l’impacte de les activitats envers el medi.

–          Promoure la qualitat, competència tècnica i millora contínua.

–          Fomentar la col·laboració entre els diferents “actors” (activitats, entitats col·laboradores i administració) i, en darrer terme, obtenir el compromís dels operadors de les activitats per desenvolupar sistemes d’autocontrol fiables de compliment de la normativa.

Segons ha destacat el  secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot,  la competitivitat econòmica i empresarial europea passa per tenir un comportament ambiental ferm.

Deixa un comentari