Publicat el mapa dels municipis de Catalunya que disposen de Mapa de capacitat acústica

El Departament publicarà semestralment un mapa actualitzat per visualitzar els municipis que disposen de Mapa de capacitat acústica. Aquesta eina estableix la zonificació del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica. És a dir, fixa els objectius de qualitat acústica del territori per a cada zona, per a períodes temporals diferenciats, i incorpora els usos del sòl.

El mapa, que s’actualitzarà semestralment, inclou els municipis que han donat trasllat de l’aprovació del seu Mapa de capacitat acústica a la Direcció General de Qualitat Ambiental i els que han estat publicats al DOGC , a més dels adequats i que encara no han estat aprovats.

Podeu consultar-lo aquí.

Els mapes de capacitat acústica regulen els objectius de qualitat acústica dels municipis, com ara els nivells de soroll global que hi pot haver a cada carrer o parc, i els valors límit d’immissió de les activitats i el veïnat. Permeten una millora en la gestió de la contaminació acústica, en la planificació urbanística i en la mobilitat, a més d’ajudar a l’obtenció de l’índex de soroll diürn.

Sessions de treball als Consells Comarcals d’Osona, Bages i Berguedà per donar suport en l’adequació dels mapes

Tècnics del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa s’han reunit aquest mes d’octubre amb els Consells Comarcals d’Osona, Berguedà i Bages i donarà assistència tècnica als ajuntaments per a l’adequació dels mapes de capacitat acústica municipals. Segons està contemplat a la llei de protecció contra la contaminació acústica, els municipis poden sol•licitar la col•laboració i el suport tècnic necessari de la Direcció General de Qualitat Ambiental en l’elaboració del mapa de capacitat acústica del seu territori.

Deixa un comentari