L’Avaluació ambiental estratègica dels Plans de mobilitat urbana (PMU)

Més de 38 plans de mobilitat urbana estan en procés d’avaluació ambiental o ja disposen de la resolució final favorable, aquest és el camí que han de seguir a Catalunya les capitals de comarca, els municipis de més de 50.000 habitants i d’altres en circumstàncies especials.

Els Plans de mobilitat urbana són l’eina que permet configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya; aquella que satisfà les necessitats de desplaçaments de les persones i els béns en un temps i amb un cost raonable i que minimitza els efectes negatius sobre l’entorn i la qualitat de vida, tal com la defineix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. La iniciativa per a la seva elaboració i aprovació correspon als ajuntaments i han de ser revisats cada 6 anys.

Aquests plans poden tenir unes repercussions ambientals molt favorables ja que tenen, entre altres objectius, l’afavoriment i l’impuls dels modes de mobilitat més sostenibles (a peu, en bicicleta, en transport públic) en detriment del vehicle privat motoritzat, i millorar l’eficiència dels sistemes de transport. Això es tradueix en la possibilitat d’estalvis energètics considerables, disminucions significatives de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres substàncies, millores de les condicions acústiques i de la qualitat del paisatge urbà, etc.

Font: PMU de Torelló
Font: PMU de Torelló

L’Avaluació ambiental estratègica és un dels instruments d’avaluació i seguiment que estableix la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Des de la Direcció General de Polítiques Ambientals s’orienta i es dóna suport a la redacció i avaluació ambiental d’aquests plans a través dels documents de referència. En la fase final de la tramitació de cada pla, és una resolució de conformitat amb la memòria ambiental del pla la que atorga la validació ambiental al PMU.

Per garantir la transparència i participació pública en l’elaboració del pla, durant aquest procés són consultades expressament les administracions públiques afectades i el públic interessat; així mateix els plans són sotmesos a informació pública.

La funció dels PMU com a eina de millora ambiental pot assolir el seu màxim potencial, aplicant uns criteris bàsics per a la seva avaluació:

  • Iniciar el procés d’avaluació ambiental el més aviat possible i plenament integrat amb el de redacció dels plans.
  • Mantenir durant tot el procés una cooperació estreta entre l’òrgan ambiental -la Direcció General de Polítiques Ambientals-, els ajuntaments, els tècnics redactors, i també amb altres administracions directament implicades com, per exemple, les autoritats del transport metropolità, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la Diputació de Barcelona….
  • Emmarcar l’avaluació en un context supramunicipal, considerant els resultats de l’avaluació ambiental dels plans directors de mobilitat i d’altres plans d’àmbit territorial superior.
  • Assolir un alt nivell de coordinació amb el planejament urbanístic i la seva avaluació ambiental.
  • Focalitzar els plans i la seva avaluació cap a les millors oportunitats de canvi modal vers modes més sostenibles. En aquest sentit, cal considerar especialment els principals centres generadors de mobilitat i els fluxos de desplaçaments més importants amb capacitat de canvi modal significatiu.

Deixa un comentari