TES retornarà anualment part de les fiances a les activitats extractives i mineres que vagin restaurant els terrenys mentre continuen l’explotació

  • L’objectiu és aconseguir minimitzar les ferides que realitzen en el territori aquestes activitats sense esperar al final de vida de les explotacions

  • Aquest retorn pot arribar a mobilitzar més de 40 M € per a nous projectes, alleugerint les càrregues financeres a les empreses del sector

L’aposta per la restauració integrada consisteix a no deixar per al final de la vida de l’explotació d’un recurs natural, molts cops 50 anys més tard del seu inici, la rehabilitació de l’espai. La filosofia que una activitat extractiva va més enllà d’explotar econòmicament un recurs natural és el que es troba al darrere de l’Ordre que ha presentat la Direcció General de Qualitat Ambiental en una jornada adreçada al sector.

L’activitat minera ha de posar al mateix nivell d’importància l’explotació del recurs que la restauració del seu impacte en la natura. La manera de fer-ho és restaurant a mesura que explota. L’adminsitració ambiental té a les seves mans el mecanisme per fer-ho possible: jugar amb les garanties financeres que les activitats del sector tenen dipositades en forma d’avals bancaris. Diners que, al llarg de la vida de l’activitat extractiva, sovint no són útils ni per restaurar ni per al propi sector econòmic, que podria aprofitar i posar en joc aquests recursos financers, més en la situació actual de manca de crèdit generalitzat.

Amb l’ordre que ha aprovat el TES (TES/4121/2012) es preveu poder retornar bona part de les fiances a les activitats que anualment vagin restaurant. Alhora, es recalcularà la fiança de totes les activitats que ho sol.licitin, de manera que aquesta es correspongui a l’impacte ambiental real, és a dir, a l’espai que s’explota o s’ha explotat i no s’ha retornat a la seva situació inicial. Actualment la fiança s’estableix per a la totalitat de l’activitat estigui o no explotada la superfície.

La revisió anual de les fiances anirà vinculada a la informació del pla de labors. Per tant, no suposarà una feina addicional per al sector i sí un benefici  clar per a aquelles empreses que treballin bé, restaurant les ferides generades per l’activitat extractiva de forma paral·lela a l’extracció del recurs.

Deixa un comentari