Distintiu de garantia de qualitat ambiental adreçada a les flotes de vehicles

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

En aquest àmbit, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha elaborat els criteris ambientals per a la nova categoria de serveis del Distintiu relativa a les flotes de vehicles. Aquests criteris van ser aprovats pel Consell de Qualitat Ambiental i el passat 8 de gener de 2013 es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6288).

La nova categoria contempla diferents tipus de flotes (flotes de turismes, de furgonetes, de camions pesants, de transport col•lectiu i de serveis especials) i diferencia entre les flotes vinculades a una empresa, a una entitat o a un autònom.

Pel que fa als criteris ambientals, els quals s’han establert tenint en compte la diagnosi ambiental realitzada al sector de les flotes de vehicles urbanes, aquests es basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.

La creació d’aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (2011-2015) de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Aquest Pla, té com a objectiu assolir els nivells de qualitat de l’aire per a les partícules (PM10) i el diòxid de nitrogen (NO2) que determina la legislació europea.

Així doncs, la categoria de flotes de vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions de contaminants de ciutat (PM10 i NO2) provinents del transport, promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat especialment en entorns urbans. A més, aquest Distintiu ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provinents de transport.