Una metodologia per al càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades de la gestió dels residus municipals

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic juntament amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha elaborat una metodologia per al càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades de la gestió dels residus municipals.

La metodologia, publicada amb el format de Papers de l’OCCC, permet establir uns factors d’emissió segons cada fracció de residus. Aquests factors d’emissió seran actualitzats a partir de la disponibilitat de dades que facin modificar substancialment el seu resultat.

La metodologia per al càlcul de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) derivades de la gestió dels residus municipals és fruit de l’anàlisi del model de gestió dels residus a Catalunya. En concret, s’han avaluat les emissions directes i les emissions evitades en cada etapa del procés de gestió, tenint en compte els diferents models de recollida de residus, modes de transport i les diferents instal·lacions de tractament i eliminació dels residus. Poden fer ús d’aquests factors organitzacions, indústries, administracions públiques, o qualsevol persona de forma individual.

Els factors d’emissió dels residus s’han incorporat a la calculadora d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, de forma que a partir de la quantitat de residus municipals que es genera per les diferents fraccions, es puguin estimar les emissions de GEH derivades de la seva gestió.

Amb aquesta ampliació de l’abast de la calculadora d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, les organitzacions adherides al Programa d’Acords Voluntaris que desitgin estimar les emissions dels residus municipals, podran fer-ho sense necessitat de seguir el Procediment estàndard.

Deixa un comentari