Seguiment i vigilància ambiental en projectes d’infraestructures dins del marc de CONAMA

La Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat ha organitzat, dins del marc de CONAMA (Madrid, 26 a 30 de novembre) una sala dinàmica sobre Seguiment i vigilància ambiental en projectes d’infraestructures.

El procés de seguiment i vigilància ambiental és un instrument que, un cop avaluat ambientalment un projecte, assegura l’aplicació de bones pràctiques ambientals a totes i cadascuna de les accions de l’obra i, alhora, estableix sistemes de control per garantir el compliment de les mesures correctores d’impacte ambiental del projecte.

L’avaluació ambiental de projectes s’ha anat integrant en tots els processos d’execució d’infraestructures que afecten al territori català. Aquest és un procés complex ja que hi ha una casuística molt variada, tant pel que fa a la tipologia dels diferents projectes com per la gran diversitat d’entorns en que es desenvolupen, i la normativa no pot entrar a definir cada cas concret. Per donar suport als processos d’avaluació ambiental s’han creat eines d’anàlisi i presa de decisions bassades en l’experiència d’aplicació de l’avaluació ambiental.

Si l’avaluació és un procés complex, portar a l’obra les recomanacions o instruccions per prevenir l’impacte ambiental de les actuacions introdueix nous aspectes de complexitat que cal tractar amb expertesa. La sala dinàmica sobre Seguiment i vigilància ambiental en projectes d’infraestructures vol presentar la visió dels diferents agents que intervenen en els processos d’avaluació ambiental i servir d’espai de difusió d’experiències.

Deixa un comentari