Una eina per analitzar els efectes sobre el canvi climàtic de les transformacions urbanístiques

El Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal facilitarà el càlcul de les emissions estimables per a les diverses alternatives que es plantegin.

El disseny dels barris i les ciutats condicionen en gran mesura l’ús que en faran els seus habitants i les demandes en mobilitat i energia pels habitatges. El transport i els habitatges són els causants de més d’un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, és per això que les actuacions urbanístiques que condicionen, en gran mesura, aquesta demanda han de ser tractades amb cura.

La Llei 6/2009, de 28 d’abril disposa que els informes de sostenibilitat de plans i programes han de determinar els probables efectes ambientals significatius, entre ells els relatius a l’aire, l’energia i els factors climàtics. Aquests factors s’han de tenir en consideració a l’hora de triar la millor opció entre les diferents alternatives possibles i convé que es faci en els primers estadis de presa de decisions per obtenir un resultat òptim.

Aquest és el cas dels plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) que, dins de les actuacions urbanístiques, són els que més transcendència tenen a l’incidir en la classificació i la qualificació urbanístiques del sòl i per tant, com dèiem al principi, condicionaran l’eficiència energètica i de mobilitat dels nous desenvolupaments.

Una anàlisi quantitativa suficientment acurada, tant en la fase inicial com en el moment de completar la formulació dels plans, representa una tasca complexa atenent a la diversitat de variables a considerar i l’eventual diversitat de criteris que es poden aplicar. És per això que un grup de treball específic format per tècnics de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental i les diverses oficines territorials competents en la matèria, han desenvolupat el Full de càlcul de les emissions de CO2 associades a un pla d’ordenació urbanística municipal. Aquesta eina facilitarà el càlcul de les emissions estimables per a les diverses alternatives que es plantegin.

A partir de gener de 2013 el promotors dels nous plans urbanístics hauran d’efectuar l’anàlisi quantitativa de les emissions equivalents de CO2 originades per la mobilitat generada i els consums energètics del cicle de l’aigua i dels usos residencials induïdes per les actuacions de transformació urbanística i, en general, d’expansió urbana previstes. Aquesta anàlisi es farà per a cada una de les de les diverses alternatives contemplades, als efectes de la seva avaluació comparativa i es podrà fer mitjançant el full de càlcul abans esmentat o amb qualsevol altre metodologia que el promotor estimi convenient, sempre que els resultats assolits i la seva fiabilitat siguin equivalents o més precisos.

Els plans que resten subjectes a aquesta obligació són:

a) Plans d’ordenació urbanística municipal, excepte aquells de municipis d’escassa complexitat urbanística d’acord amb l’article 59.2 de la Llei d’urbanisme

b) Modificacions de plans d’ordenació urbanística municipal, de plans generals municipals d’ordenació i de normes subsidiàries de planejament municipal que comportin la delimitació de nous sectors de sòl urbanitzable o l’ampliació substancial de sectors preexistents.

Deixa un comentari