Noves condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges

El Govern ha aprovat un decret que regula les condicions mínimes que han de reunir els habitatges, tant els de nova construcció com els preexistents, per a poder obtenir la cèdula d’habitabilitat. L’aprovació d’aquest Decret, que modifica el del 2009, pretén simplificar tràmits, flexibilitzar les exigències de disseny dels habitatges, potenciar la rehabilitació, lluitar contra l’infrahabitatge i la sobreocupació i adaptar-se a la nova realitat socioeconòmica.

L’anterior normativa regulava diferents superfícies mínimes segons el nombre d’habitacions, mentre que a partir d’ara s’aplicarà el criteri de superfície mínima per sala d’estar-menjador-cuina (SEMC) que serà d’un mínim de 20 m2, amb independència del nombre de dormitoris. El mínim de metres quadrats que ha de tenir un habitatge nou per poder tenir cèdula d’habitabilitat és de 36 m2.

Una altra novetat que s’incorpora és la voluntat de potenciar la rehabilitació establint una regulació específica i un marc més flexible que la faci viable des dels punts de vista tècnic i econòmic.

El decret també vol evitar els supòsits de sobreocupació que preveu la Llei del dret a l’habitatge i dotar els ens locals de mecanismes més efectius per lluitar contra l’infrahabitatge. Així, s’abandona el criteri del nombre de persones en funció de la superfície total de l’habitatge (vigent fins ara) i es determina el llindar màxim d’ocupació segons el nombre i les dimensions dels dormitoris.

El text també introdueix canvis pel que fa a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat. Es potencia la tramitació de les sol·licituds per la via telemàtica i se suprimeixen documents relatius a les llicències d’ocupació o als certificats de compliment de control de qualitat.

Així mateix, el decret amplia la vigència de la cèdula de primera ocupació de 15 a 25 anys per als habitatges de nova construcció, mentre que es manté la vigència de 15 anys per a les cèdules de segones ocupacions i per a les que es concedeixen als pisos rehabilitats, que s’anomenaran cèdules de primera ocupació de rehabilitació.

Igualment, gràcies a les modificacions que introdueix la Llei de promoció de l’activitat econòmica (Llei Omnibus), s’estableix que la cèdula no pot denegar-se per raons de requeriments urbanístics.

Deixa un comentari