Guia per a la redacció i execució dels programes de vigilància ambiental d’infraestructures viàries a Catalunya

Col·locació de manta orgànica per estabilitzar el talús facilitant la retenció de la terra vegetal i l’èxit de la hidrosembra

La construcció o el condicionament de carreteres és una activitat que no s’atura. Excepcionalment es produeixen ralentitzacions temporals –com ara en plena crisi econòmica- però, mirat des d’una perspectiva temporal més àmplia, és una activitat constant.

Des de les primeres societats estructurades que s’estan dissenyant construint i modificant camins que comuniquen poblacions, territoris o àrees on s’extrauen recursos. Les característiques d’aquestes vies es van modificant segons les necessitats i les tecnologies de cada moment per això, quan no s’obre una carretera nova és millora un traçat o es condiciona el paviment.

Aquestes actuacions són, sempre, d’un impacte considerable, tant per l’extensió de l‘infraestructura com pel moviment massiu de materials que comporta. És per això que la legislació ambiental estableix l’obligació d’incorporar, en els estudis d’impacte ambiental dels projectes, un capítol que desenvolupi les línies generals d’un pla o programa de vigilància ambiental. A l’hora de començar les obres és quan aquest programa de vigilància es concreta establint detalladament els paràmetres, freqüència i fases d’obra en que s’ha de realitzar cada actuació de control o seguiment.

Des de mitjans dels anys 80 en que es va anar incorporant progressivament la vigilància ambiental a tots els projectes, els plans de vigilància han estat molt diversos perquè la normativa no establia de forma clara el contingut, ni com estructurar-los.

Per promoure una metodologia acurada en l’elaboració i aplicació dels programes de vigilància ambiental a les infraestructures viàries es posa a disposició dels professionals dedicats a la realització i execució d’estudis d’impacte ambiental el llibre Guia per a la redacció i execució dels programes de vigilància ambiental d’infraestructures viàries a Catalunya.

Aquest llibre és fruit de l’experiència i de la recopilació i síntesi de les accions de vigilància ambiental aplicades a projectes ja executats. El document sistematitza el contingut del pla per a cada fase d’obra i per a cada vector ambiental, i està adreçat, principalment al personal de l‘administració pública amb competències en l’aprovació, execució i seguiment de projectes d’infraestructures viàries a Catalunya així com a consultors ambientals i altres organismes i agents implicats en el procés.

Així doncs, en l’enllaç següent teniu aquest document a la vostra disposició i també podeu descarregar-vos-el amb aquest Codi QR:


Enllaços relacionats:

Pàgina de la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental

Altres publicacions d’avaluació ambiental

Deixa un comentari