L’adequació de la il·luminació dels parcs eòlics

Els aerogeneradors, per les seves dimensions, poden representar un risc per a la navegació aèria, és per això que, quan es projecta un nou parc eòlic, el promotor ha de demanar una autorització a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Aquesta autorització s’atorga d’acord amb la Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos d’AESA, i normalment comporta l’obligació de senyalitzar els aerogeneradors (individualment o com a parc) amb llums intermitents de color blanc i alta intensitat, que són els que ofereixen la màxima visibilitat.

Aquesta mesura, que podria ser adequada quan un aerogenerador era un obstacle excepcional, ha esdevingut un problema ara que el desenvolupament de parcs eòlics s’ha convertit en un fet normal.

Les balises amb les característiques abans esmentades entren en contradicció amb les normes de protecció envers la contaminació lluminosa, de nit són visibles des de grans distàncies i fins hi tot poden resultar molestes per als observadors més propers. De fet, s’han produït denúncies de ciutadans i organitzacions que consideren que aquestes llums produeixen molèsties i poden afectar el medi natural.

A Catalunya la major part dels parcs eòlics se situen en zones de protecció alta d’acord amb el Mapa de la protecció envers la contaminació lluminosa, és a dir, zones que d’acord amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, només admeten una brillantor mínima.

La Guia d’AESA preveu que en el cas que altres administracions en l’exercici de les seves competències considerin que la senyalització proposada pot provocar afectacions mediambientals significatives, l’organisme competent de la Comunitat Autònoma proposarà el sistema d’il•luminació de senyalització adequat per minimitzar l’impacte ambiental i garantir alhora la seguretat aèria.

Per tot això, la Ponència Ambiental de Parcs Eòlics, presidida pel Departament de Territori i Sostenibilitat, està prenent acords per instar els promotors dels parcs eòlics ja construïts a què sol•licitin a AESA l’acceptació d’un abalisament nocturn amb el mínim nombre d’aerogeneradors abalisats que sigui necessari, i que es faci amb llums vermelles fixes d’una intensitat màxima de 2000 candeles, que són l’opció menys intrusiva i compatible amb les prescripcions de la Guia d’AESA. Un cop disposin de la nova autorització, els promotors hauran de procedir a adequar les seves instal•lacions en un termini curt.

Aquest procés s’efectuarà, d’acord amb AESA, per comarques, començant per aquelles que han registrat denúncies, com és el cas dels parcs de l’Anoia i el Bages, en què la tramitació de les modificacions ja es troba més avançada. Actualment s’està treballant en les instal·lacions de la Terra Alta i més endavant es revisaran els projectes situats en altres comarques, començant per la Conca de Barberà, l’Alt Camp, la Segarra i l’Urgell.

Val a dir que tot això fa referència a parcs i aerogeneradors ja instal·lats. En els nous projectes la Ponència Ambiental ja preveu que l’abalisament es realitzi amb llum vermella fixa amb una intensitat màxima de 2000 candeles, sempre que sigui possible.

One thought on “L’adequació de la il·luminació dels parcs eòlics

Deixa un comentari