Territori millora el sistema de peatges i les tarifes del transport públic per garantir una mobilitat sostenible

  • Prioritza el transport públic augmentant l’aportació de la Generalitat a l’ATM fins als 300 MEUR
  • Abaixa les tarifes dels abonaments mensuals i trimestrals per beneficiar els usuaris recurrents i potencia els títols adreçats a famílies i joves
  • Presenta un nou model homogeni de bonificacions en peatges que beneficien l’alta ocupació, les baixes emissions i la recurrència i que podran arribar al 100% de la tarifa

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha presentat avui un conjunt de mesures que tenen com a objectiu garantir una mobilitat sostenible, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. Les dues grans línies d’actuació en aquesta matèria són: la priorització del sistema de transport públic i la implantació d’un nou model de peatges.

El transport públic com a prioritat

La Generalitat té com a objectiu prioritari salvaguardar el transport públic, peça cabdal en l’Estat del benestar, i fer-lo econòmicament sostenible. Per tal d’assolir un transport col·lectiu de qualitat, el Departament de Territori i Sostenibilitat incrementarà en els pressupostos de 2012 l’aportació a l’ATM un 6,3%, fins a un total de 300 MEUR.

D’altra banda, la revisió de tarifes per al 2012 que ha aprovat avui el Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), bonificarà els usuaris més habituals del sistema. Així, pel que fa a 1 zona, s’han abaixat les tarifes de la T-Trimestre (de 140 a 135 euros) i de la T-Mes (de 51 a 50 euros).

Paral·lelament, l’any vinent es potenciaran les tarifes socials. S’ampliarà l’edat d’utilització de la T-12 de forma progressiva fins als 16 anys (inclosos) i, l’any vinent la podran utilitzar els infants de 4 a 13 anys. Pel que fa als joves, la T-Jove té una disminució superior al 12% en totes les zones; pel que fa a 1 zona, el preu baixa de 119 a 100 euros. Amb aquesta mesura, els joves poden adquirir un títol trimestral pagant dues T-Mes (un descompte del 33%).

També s’ha aprovat un ajut a les persones en situació d’atur, que podran adquirir la T-Trimestre amb un descompte mínim del 50%, sempre que compleixin determinats requisits d’ingressos.

Les noves tarifes, a més de promoure l’ús del transport públic per tal d’afavorir una mobilitat sostenible, responen a la voluntat d’encaminar-se cap a un equilibri financer del sistema, d’una banda, i a reduir-ne els costos.

En aquest sentit, en el marc de l’ATM es durà a terme un pla d’eficiència amb la finalitat de reordenar serveis, adaptar l’oferta a la demanda real i a racionalitzar la despesa. Una altra línia d’actuació important serà la de la lluita contra el frau, amb l’adopció de mesures com la incorporació d’un holograma per dificultar la falsificació dels títols integrats i l’augment de la sanció per viatjar sense bitllet o amb un títol de transport inadequat (dels 50 euros actuals als 100, el doble), a més de l’augment de la vigilància i el control.

Actualització de tarifes 2012

Aquest és el quadre dels preus del sistema tarifari integrat de transport públic aprovats avui pel Consell d’Administració de l’ATM:

(veure nota de premsa adjunta)

També s’han revisat els preus de Rodalies de Catalunya, tant pel que fa als serveis de rodalia de Barcelona com regionals.

(veure nota de premsa adjunta)

Un nou sistema de peatges

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat avui al Grup d’Autopistes un nou model de bonificacions a les autopistes de peatge de titularitat de la Generalitat amb l’objectiu de millorar la gestió de la mobilitat, alhora que fer-la més sostenible, en especial a les vies d’accés a la regió metropolitana de Barcelona.

El nou model incorpora criteris globals i homogenis en els descomptes a les autopistes de titularitat de la Generalitat i està més vinculat a la gestió de la mobilitat, l’eficiència i la sostenibilitat mediambiental. Concretament, introdueix criteris d’alta ocupació i de baixes emissions, així com de recurrència. Aquest sistema substitueix l’actual, basat en bonificacions específiques en cada barrera, sense uns criteris genèrics, i vinculat exclusivament al finançament de les infraestructures.

El sistema que avui es presenta, doncs, introdueix els conceptes següents:

  • Vehicles d’alta ocupació: tres o més ocupants. La bonificació corresponent és del 40%
  • Vehicles ecològics: vehicles que tinguin baixes emissions de CO2. En el cas dels vehicles de gasoil i biodièsel, l’emissió ha de ser inferior a 108 gr/km i en els de benzina, inferior a 120 gr/km. S’inclouen tots els vehicles elèctrics, GLP, de gas natural i d’hidrogen. La bonificació per aquest concepte és del 30%
  • Recurrència: s’hi poden acollir els usuaris que efectuïn més de 16 viatges al mes i s’aplicarà des del primer viatge. El descompte és del 30%.

Aplicació del nou sistema

Aquestes bonificacions abasten els vehicles lleugers en els desplaçaments de dilluns a divendres no festius. Seran acumulables, de manera que, en alguns casos, podran sumar el 100% de la tarifa. Per tal d’acollir-se al nou sistema de descomptes, els usuaris hauran d’efectuar el pagament amb teletac; en el cas dels vehicles ecològics, també cal donar-se d’alta prèviament en un portal únic a Internet, que serà operatiu en els pròxims dies.

El nou model tarifari es desplegarà progressivament; així, a partir de l’1 de gener vinent, s’aplicaran els descomptes per vehicle ecològic i per recurrència; i durant el segon trimestre de 2012, es començarà a aplicar la bonificació per vehicle d’alta ocupació, una vegada implantats els sistemes de control necessaris. Al túnel de Vallvidrera ja s’aplicarà des de l’1 de gener, atès que aquest sistema ja hi funciona.

L’esquema del nou sistema és el següent:

  • Recurrència + VAO + ECO: C-16 Sant Cugat del Vallès-Terrasa;C-32 Castelldefels-Sitges; C-32 Montgat-Mataró; C-32 (accés Alella) i C-33 (accés Mollet del Vallès). En aquestes vies, s’aplicaran les bonificacions per a vehicles d’alta ocupació (40%); vehicles amb baixes emissions (30%) i per recurrència (més de 16 desplaçaments
  • VAO + ECO: C-16 Terrassa-Manresa;C-32 Sitges-el Vendrell; C-32 Mataró-Palafolls fins a la GI-600 i C-33 (barrera de la Llagosta, en la part de tarifa que correspon a la Generalitat). Els usuaris es podran beneficiar de les bonificacions per vehicle d’alta ocupació i per vehicle ecològic. Al túnel de Vallvidrera, a més d’aquestes bonificacions, es mantindrà el sistema de descomptes hora punta/hora vall.
  • Un cas específic: Túnel del Cadí: es mantindrà la bonificació del 100%, tot i que, amb l’objectiu de lluitar contra el frau, es limitarà als vehicles lleugers i es reforçarà el sistema d’acreditació, d’acord amb els Consells Comarcals d’Alt Urgell, Berguedà i la Cerdanya.

Noves tarifes 2012

En el marc del Grup d’Autopistes, s’ha anunciat avui la revisió de les tarifes dels peatges per a 2012 en les autopistes que són de titularitat de la Generalitat. Aquesta revisió es traduirà en un augment del 5,4% de mitjana per als vehicles lleugers i del 2,85% per als pesants.

El càlcul de l’increment de tarifes té en compte els factors següents:

1. La repercussió del 95% de la variació de l’IPC durant l’any 2011, calculada de conformitat amb el que preveu el Decret 465/2004, que pren en consideració l’IPC interanual registrat a tancament del mes d’octubre. Un 2,85%

2. Els augments pendents corresponents a la repercussió l’increment de l’IVA del 7% al 16% i de l’ajornament de l’IPC. Aquests increments pendents d’aplicar es repercuteixen sobre els usuaris de forma lineal des de 2005 i fins a l’any 2013 per tal de minorar-ne l’impacte. Un 2,55%

Creació d’un Fons d’homogeneïtzació

El Grup d’Autopistes ha fet palesa la necessitat de negociar amb el Govern de l’Estat l’aprovació per part del Congrés de la proposició de llei per a la creació d’un fons d’homogeneïtzació, subvenció i rescat selectiu de peatges, impulsada pel Parlament de Catalunya. Amb els recursos d’aquest fons es podria evitar, entre d’altres, que els usuaris haguessin de fer-se càrrec de l’increment addicional de les tarifes per sobre de l’IPC.

(veure tarifes en la nota de premsa ajunta)

Nota de premsa

Presentació Mesures

Deixa un comentari