Alternatives als contaminants orgànics persistents (COP)

Els anomenats compostos orgànics persistents (COP) són un grup de compostos químics que durant anys s’han emprat com a insecticides, herbicides i en diversos processos de producció. Posteriorment, diversos estudis científics els van atribuir propietats tòxiques, tant pels ecosistemes com per a la salut humana. Com que són persistents, romanen al medi ambient i en els éssers vius durant llargs períodes de temps; es dissolen en el greix dels organismes vius, acumulant-se a la cadena alimetària, i s’evaporen a baixa temperatura, fet que contribueix a la seva dispersió en el medi.

El 2004 diversos països van ratificar el Conveni d’Estocolm del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient, un instrument jurídicament vinculant que té l’objectiu d’eliminar o, quan no sigui possible, de reduir la producció dels COP.  La Unió Europea, com a part del Conveni, va publicar un Reglament, d’obligat compliment per a tots els Estats membres,  i va incloure 3 compostos més al llistat de 12 compostos químics, que ja tenien una regulació pròpia a l’Estat espanyol.

Anys després es van incorporar 9 nous compostos més al Conveni, fet que va comportar la modificació del Reglament de la UE. Alguns d’aquests nous compostos inclosos no tenien cap regulació a Espanya o només comptaven amb una parcial i es podrien estar emprant en diverses activitats i, a més, no es coneixen alternatives viables.

En el cas de Catalunya, el 94% del teixit econòmic es composa de petites empreses de menys de deu treballadors per a les quals, en ocasions, resulta complicat conèixer la composició de totes les substàncies que empren en els seus processos i mantenir-se al corrent del desplegament normatiu. Ara s’ha elaborat una Guia que té la voluntat d’ajudar a les petites i mitjanes empreses a identificar possibles situacions irregulars, tot proposant alternatives als COP disponibles al mercat.

Deixa un comentari