La Generalitat amb l’empresa: Gestió integral del risc i contaminació de sòls

Al llarg del mes de maig l’empresa TEMA, especialitzada en seguretat i medi ambient, juntament amb l’empresa LITOCLEAN, especialitzada en recuperació de sòls contaminats, han organitzat un seguit de 6 jornades a Tarragona, Madrid i Barcelona. L’organització ha rebut la col·laboració de la Cambra de comerç de Tarragona i l’Associació empresarial química de Tarragona.

En el desenvolupament de les diferents sessions han participat representants de Foment del Treball, d’empreses del sector químic, de refinament de petroli, jurídic i assegurador, així com tècnics i responsables de la Direcció General de Qualitat Ambiental, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya i la Direcció general de Protecció Civil.

A les jornades sobre la gestió integrada del risc, s’ha exposat les diferents vessants del risc a les activitats econòmiques i professionals, des dels mètodes d’identificació i avaluació, els sistemes de gestió del risc, la legislació existent per a la seva prevenció i minimització, fins als plans d’emergències i d’autoprotecció per a la minimització de les conseqüències en cas d’accident.

Tot i que, habitualment, per a facilitar la seva gestió, els aspectes preventius i de seguretat s’analitzen i implementen de manera segregada en funció de la tipologia de danys que es podrien causar (laborals, ambientals, industrials, responsabilitat civil, etc.), el cert és que una gestió integrada del risc que contempli tots els aspectes alhora, permet una visió global de tots els processos de les activitats, millora els objectius a assolir i simplifica les accions a realitzar.

A les jornades sobre la contaminació de sòls i aigües subterrànies, els diferents ponents van mostrar la fotografia actual de l’estat dels sòls i aigües subterrànies a Catalunya i com, amb la legislació vigent, de manera continuada i constant, es poden solucionar els casos de contaminació d’ambdós béns naturals. Cal destacar el paper preponderant que han de tenir les polítiques preventives enfront a les polítiques reparadores. En aquesta línia s’orienta la Llei 26/2007 de Responsabilitat ambiental per la qual s’indueix a la presa de mesures preventives mitjançant l’atribució d’una responsabilitat ambiental a les diferents activitats econòmiques, en cas de causar danys ambientals significatius.

Com a cloenda, a la darrera jornada a Barcelona sobre la gestió integral del risc, la directora general de qualitat ambiental del Departament, Assumpta Farran, va introduir un seguit de conclusions força interessants:

  • En el dia a dia, estem realitzant inconscientment senzilles avaluacions de riscs en quasi totes les actuacions que fem. Per tant, el que cal és sistematitzar-les en l’àmbit professional que pertoqui a cadascú.
  • El risc, sigui quina sigui la seva naturalesa, només es pot gestionar i minimitzar, si es coneix i ha estat avaluat prèviament.

Deixa un comentari