El Departament a Construmat: la fotocatàlisi

Aquesta setmana s’està celebrant a Barcelona la Fira Construmat on el Department de Territori i Sostenibilitat hi està present amb amb un estand que mostra les actuacions i projectes tant del Departament com de les seves empreses i organismes. A banda de l’estand, el conseller, Lluís Recoder; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, Carles Sala, i el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, han participat de diverses maneres a Construmat. Carles Sala, dimarts, va impartir la ponència “Ciudades contaminadas, medidas adoptadas. Soluciones previstas” on destacava l’ús de la fotocatàlisi en els materials de construcció com a una solució per lluitar contra la contaminació i reduir els nivells de NOX, SOx i d’altres contaminants, que en moltes ciutats catalanes superen els nivells límit aconsellats. L’avenç i l’aplicació de la fotocatàlisi per reduir la contaminació atmosfèrica en el sector de la construcció d’edificis d’habitatges a les ciutats,  tant d’obra nova com de rehabilitació pot ser un dels eixos innovadors de treball d’aquest Govern en el compromís amb la sostenibilitat, qualitat i millora del medi ambient.

Què és la fotocatàlisi?

La fotocatàlisi parteix del principi natural de descontaminació del medi mitjançant el procés de la fotosíntesi dels vegetals i l’arbrat. Asimil·lant aquest principi, la fotocatàlisi és un procés o reacció fotoquímica en el què la incidència de la radiació ultraviolada sobre un material semiconductor, produeix i accelera la velocitat de descomposició dels principals contaminants de les ciutats: NOx (òxid de nitrogen), SOx (òxid sulfurós), i d’altres gasos nocius per a la salut humana, en subproductes molt més innocus.

Ús de la fotocatàlisi en la construcció

Els materials de la construcció tractats amb fotocatàlisi s’empren a l’edificació en solucions com: pintures exteriors, impermeabilització de cobertes, recobriments sobre suport ceràmic, etc. amb l’ànim d’implantar el concepte d’illa fotocatalítica, dins de les concentracions urbanes contaminades.

L’impuls del Departament

La Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha impulsat el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de Catalunya, i participa en el Pla d’eixos estratègics d’innovació i recerca del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat, entre d’altres, d’impulsar: la innovació tecnològica, la qualitat, la reducció d’emissions contaminants, l’estalvi energètic i econòmic, el comfort i la prefabricació i fabricació de productes i sistemes innovadors de la construcció .

Així mateix des del Departament s’ha impulsat, a través del Decret d’ecoeficiència, la creació i utilització d’ecoetiquetes per a materials de la construcció, tant de tipus III (DAPc – Declaracions Ambientals de Productes de la Construcció) com de tipus I (Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental), altrament, s’estan realitzant diferents proves pilot en promocions d’habitatge públic, en les que s’han emprat materials innovadors en l’envolupant tèrmica i instal·lacions, i de les què una representació significativa s’han monitoritzat amb la finalitat d’esbrinar les reduccions d’emissions de GEI (gasos d’efecte hivernacle) i d’estalvi energètic que les seves aplicacions estalvien.

Deixa un comentari